Tillitspersoner som brobyggere i Tromsø

Tillitspersoner som brobyggere i Tromsø

Publisert: 13. januar 2012

Brobyggermodellen støtter bruker til å være aktør i eget liv, og ansvarliggjør tjenesteapparatet på en måte som bidrar til gode samhandlingsprosesser. Det viser erfaringene fra Tromsø.

Tromsø_bro
Samhandlingsmodell

Bakgrunnen for modellen

Helsedirektoratet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å iverksette et forsøk med utvikling og utprøving av ulike modeller og metoder for bruk av tillitspersoner for oppfølging av mennesker med rusrelaterte problemer i kommunene.

Hovedformålet med forsøket var at tillitspersonene skulle bidra til at rusmiddelavhengige fikk et mer tilgjengelig, helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud i kommunene.

Hensikten med forsøket var økt livsmestring og sosial inkludering for den enkelte bruker/pasient. Et annet viktig formål var at flere skulle få utarbeidet individuell plan og at planen ble brukt som et aktivt verktøy i samhandlingen mellom bruker/pasient og tjenesteyter(e).

Forsøket inngår i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2010), og er et ledd i Regjeringens satsing på styrking og videreutvikling av kommunenes arbeid rettet mot mennesker med rusrelaterte problemer.

26 kommuner har deltatt i forsøket som har pågått i perioden 2008-2011.

 

 

Mer om

kvalitetsarbeid brukere.med.omfattende.tjenestebehov behandling.i.psykisk.helsearbeid relasjon praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen