Endret: 26. oktober 2016

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Med nysgjerrighet og åpenhet arbeider vi for å skape et anerkjent, nyskapende og tilgjengelig utdannings- og forskningsmiljø innen psykisk helsearbeid. Ved Institutt for psykososial helse forskes det særlig på kunnskapsgrunnlaget innen psykisk helsearbeid og på utviklingen av nye praksisformer.

Bakgrunn

Institutt for psykososial helse ble etablert som en selvstendig utdannings- og forskningsenhet ved Universitetet i Agder i 2009. Gjennom å samle de vitenskapelig ansatte innen det brede, tverrfaglige psykososiale helsefeltet ønsket ledelsen å styrke utdanningen, konsentrere forskningen, øke forskningsformidlingen og gjøre universitetet mer synlig i det offentlige ordskiftet.

Utdanning

I dag tilbyr instituttet et bachelorprogram i vernepleie; videreutdanninger i familieterapi; psykisk helsearbeid; psykososialt arbeid med barn og unge; rus- og avhengighetsproblematikk og sexologi, samt et masterprogram i psykisk helsearbeid. I tillegg har Instituttet ansvar for forskerkurs knyttet til fakultetets phd-program i helsevitenskap. Vi tilbyr også konferanser og kortere kurs gjerne i samarbeid med kommuner, sykehus og andre offentlige etater, men også med frivillige organisasjoner og/eller private aktører. Universitetet ønsker å skape fleksible og praksisorienterte utdanningstilbud der idealene om kritisk og etisk refleksjon holdes høyt.

Forskning

I 1997 konstaterte et samlet storting at tjenestetilbudene for mennesker med psykiske helseproblemer hadde brister i alle ledd. Året etter fulgte de folkevalgte opp med en omfattende opptrappingsplan for å skape endringer i kulturer, holdninger og verdier i tjenestene. De var her på linje med verdens helseorganisasjon som argumenterte for at tjenestetilbudet i den vestlige verden for lenge hadde vært for mye sykdomsorientert. Forskningsmiljøet ved Institutt for psykososial helse tok tidlig tak i visjonene om forandring og har konsentrert forskningen til to områder:

Grunnleggende forskning i psykisk helsearbeid

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) rommet visjoner om endringer fra sykdom til helse, fra en tenkning og en praksis som skilte mellom «oss og de andre» til å fokusere på folkehelse og at psykisk helse er noe som berører oss alle på ulike måter, til ulike tider, i ulik grad og på ulike steder. Det utfordret selve fundamentet for psykiatri som kunnskaps- og praksisfelt. Fagmiljøet startet derfor tidlig med forskningsprosjekter som utforsket synet på både kunnskap, samfunn og menneske innen psykisk helsearbeid. Dette kan best karakteriseres som grunnleggende forskning i psykisk helsearbeid. Dette har blitt utforsket på ulike måter, og har ført til både konferanser, artikler, bøker og flere doktor- og mastergrader. Fagmiljøet er særlig kjent for forskning om steders betydning for folks psykisk helse og for å skape et kunnskapsgrunnlag for psykisk helsearbeid forankret i mangfold, samtidighet og verdighet.

Nye praksisformer innen psykisk helsearbeid

Når kunnskapsgrunnlaget for psykisk helsearbeid er i endring, blir det også nødvendig å utforske eksisterende og utvikle nye praksisformer innen psykisk helsearbeid. Vi arbeider utfra en overbevisning om at nye tjenester må utvikles med forankring i reflekterte erfaringer fra brukere, pårørende og fagfolk og fra innsikter fra nyere forskning. Dette har resultert i nye praksisformer både i regi av kommuner og helseforetak, og erfaringene er formidlet i artikler, bøker, doktor- og mastergrader samt på konferanser. Fagmiljøet har særlig arbeidet for å skape og utvikle dialog- og nettverksorienterte tilnærminger i Sør-Norge, men variasjon preger med nødvendighet vårt arbeid med nye praksisformer.

Samarbeid

Institutt for psykososial helse samarbeider med utdannings- og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, og har et utstrakt samarbeid med både private virksomheter, frivillige organisasjoner, brukerstyrte sentra, kommuner og sykehus i regionen.

Kontakt

Er du interessert i mer informasjon eller kanskje samarbeid?

Ta kontakt med instituttleder Anders Johan W. Andersen, tlf. 37 23 37 23, e-post: anders.j.w.andersen@uia.no

Alt om

universitetet.i.agder forskning

Tilknyttede personer:

Nyttig innen universitetet i agder, forskning:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen