Forskning, utdanning og kompetansemiljø

Oversikt over relevante forsknings- og utdanningsmiljøer innen psykisk helsearbeid for voksne.

Offentlige instanser

 

Datatilsynet - Bidrar til at enkeltpersoner ikke blir krenket ved bruk av opplysninger som kan knyttes til dem

Fondsregion Nord - Forskningsfond for Nordland, Troms og Finnmark

Fondsregion Midt - Forskningsfond for Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag

Fondsregion Vest - Forskningsfond for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Fondsregion Innlandet - Forskningsfond for Hedmark og Oppland

Fondsregion Agder - Forskningsfond for Aust- og Vest-Agder 

Fylkesmannen - Statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer

Helse- og omsorgsdepartementet - Overordnet ansvar for gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet - Folkehelse og forebygging, nasjonale faglige retningslinjer, statistikk og analyser m.m.

Helsetilsynet - Tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Norges forskningsråd - Bidrar til å realisere forskning som aktørene hver for seg ikke kan få frem

Oslofjordfondet - Oslofjordfondet skal bidra til å løse utfordringer i regionen med ny kunnskap

Pasient- og brukerombudet - Bistår deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning

Regionaletisk komité - Forhåndsgodkjenning av medisinske- og helsefaglige forskningsprosjekter

 

 

Forskningsinstitusjoner

 

Agderforskning - Utvikler forskningsbasert kunnskap sammen med forvaltning, næringsliv og samfunnsliv

Arbeidsforskningsinstituttet - Forskning, kunnskap og handling – for et bedre arbeidsliv

Fafo - Forskningsmiljø som utvikler kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskaping

Folkehelseinstituttet - Statlig forvaltningsorgan som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Kunnskapssenteret - Oppsummerer og fremmer bruk av resultater fra helseforskning m.m.

Møreforskning - Involvert i et bredt spekter av forskningsprosjekt innenfor helse og utdanning

NIBR - Forskning på helse og velferd som dreier seg særlig om styring og organisering av tjenester

Nordlandsforskning - Utfører forskningsoppdrag under folkehelse og helse og omsorg m.m.

NOVA - Forskning om livsløp, levekår, livskvalitet, samt tiltak og tjenester

NSD - Tilrettelegger og formidler forskningsdata til forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt

NTNU Samfunnsforskning - Forskning som berører velferdspolitiske tema, barns oppvekst, psykisk helse

Senter for omsorgsforskning - Totalt 5 regionale sentre som utgjør et nasjonalt nettverk

SINTEF helse - Bidrar til å løse utfordringer knyttet til områdene helse, omsorg, velferd og arbeidsliv

Telemarksforskning -  Forskingsinstitutt med regional forankring og fokus på blant annet psykisk helsearbeid

 

Kompetansemiljø

 

Erfaringskompetanse.no - Nasjonal kunnskapsbase i erfaringskompetanse innen psykiske helse

KoRUS - Kompetansesenter rus i Sør, Oslo, Øst, Vest Bergen, Vest Stavanger, Midt og Nord

NAKMI - Fremmer kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge

NAKU - Utvikler det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemning

Nasjonalt senter for selvmordsforskning - Utvikler og sprer kunnskap for å redusere antall selvmord

NKVTS - Utvikler kunnskap om vold og overgrep – katastrofer, terror og stressmestring

RBUP - Utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse

 

Universitet- og høgskolesektoren

 

Høgskolen i Sørøst-Norge - Tilbyr tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Høgskulen på Vestlandet - Tilbyr master- og etterutdanning i psykisk helsearbeid 

Høgskolen i Molde - Tilbyr tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Høgskolen i Hedmark - Tilbyr masterutdanning i psykisk helsearbeid

Høgskolen i Oslo og Akershus - Tilbyr masterutdanning i psykisk helsearbeid

Høgskolen i Østfold - Tilbyr videreutdanning i psykisk helsearbeid

Nord Universitet - Tilbyr masterutdanning i psykisk helsearbeid

NTNU - Tilbyr masterutdanning i psykisk helsearbeid

Universitetet i Agder - Tilbyr masterutdanning i psykisk helsearbeid

Universitetet i Tromsø - Tilbyr masterutdanning i psykisk helsearbeid

Flere utdanninger:

KBTs fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter (Trondheim)

Senter for arbeidslivsforberedelse tilbyr Medarbeider med brukererfaring (Bergen)

 

Annet

 

ExtraStiftelsen - Eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet til frivillige helseprosjekter

Forskning.no - Forskningsnytt, underside om helse

Helse- og sosialfag - Informasjonsportal for Helse- og sosialfag

HEMIL-senteret - Nasjonalt senter for forskning på helsefremmende arbeid, miljø og livsstil

SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser

TIPS - Tidlig intervensjon ved psykoser - forskning og opplysning

TvangsForsk - nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

VIVAT - Førstehjelp ved selvmordsfare

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen