Publisert: 09. mars 2017.   Endret: 09. mars 2017
artikkel recovery DPS2

VIKTIGE FUNN: Forskerne påpeker at DPS i større grad må være bevisst sin rolle som pådriver og koordinator av tiltak som gjelder utdanning, jobb, familiære- og sosiale utfordringer. Også i tilfeller der NAV eller kommunehelsetjenesten formelt har et hovedansvar for disse tiltakene. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Erfaringer med selvhjelp og hjelpsomme andre

Erfaringer med selvhjelp og hjelpsomme andre

Når man skal hjelpe folk som strever, er det viktig å ha fokus på deres egne selvhjelpesstrategier og faktorer i omgivelsene, ifølge et aktuelt forskningsprosjekt fra et DPS i Helse Fonna.

Forskerne har undersøkt hva personer som har psykiske problemer gjør for å hjelpe seg selv, hvilke forventninger de har til behandlingen og hva i omgivelsene de opplever som viktig i sine bedringsprosesser.

Ti personer som mottok tjenester fra et DPS ble intervjuet to ganger med to års mellomrom. Medforskere med egne erfaringer med psykiske utfordringer deltok sammen med forskerne i prosjektgruppa.

  • Forskingen har resultert i fire artikler, som er publisert i internasjonale tidsskrifter.  (Se faktaboks).

Nyttige selvhjelpsteknikker

Allerede fra deltagerne sto på venteliste til behandling, tok de i bruk egne selvhjelpsteknikker for å redusere indre stress, glemme problemer og skape indre ro. Typiske selvhjelpsteknikker kunne være å opprettholde daglige gjøremål gjennom arbeid og aktivitet, å være i fysisk aktivitet og koble av gjennom for eksempel å høre på musikk, se på TV, og være sammen med andre eller kjæledyr.

Noen opplevde gjentagende selv-instruksjoner som god hjelp. For eksempel sa de til seg selv: «I dag føler jeg meg bra» og gjentok dette for seg selv som et mantra.

Prøvde å finne årsaker

Andre søkte informasjon for å finne mer ut av hva som kunne være årsaken til deres problemer, hvordan de kunne forebygge tilbakefall og hvordan de kunne bli oppmerksomme på tidlige tegn til forverring.

Flere opplevde bruk av medisiner som hjelpsomt. Det hjalp dem blant annet til å få sove. Andre hadde erfaringer med at anti-psykotisk medisin ikke hadde hjulpet dem til å unngå psykotiske episoder, og noen brukte også alkohol som selvmedisinering, men opplevde kun kortvarige og umiddelbare effekter av dette.

Positivt å samtale med andre og å være på jobb

Mange av deltagerne i studien opplevde at det var mye hjelp i å ha kontakt med familie og venner, og å være på steder der hadde noe meningsfullt å gjøre og kunne føle seg vel.

Det gjorde at de kunne tenke på noe annet og koble av, eller snakke med noen andre om det som var vanskelig. Noen opplevde det positivt å være på jobb, andre nevnte for eksempel gåturer, trening og besøk til venner og familie som hjelpsomt.

Nyttig å få hjelp til å stake ut veien videre

Deltagernes forventninger til behandlingen ved DPS var å få styrket sitt håp om å bli bedre, å utvikle en forståelse for egne problemer og å finne verktøy de kunne brukes for å håndtere problemene. De hadde forventninger om å få veiledning og praktisk bistand.

Det mest nyttige i behandlingen syntes de var den hjelpen de fikk for å kunne stake ut mål, på veien videre.

Mange viktige momenter

De syntes det var hjelpsomt å få bistand til å forstå seg selv og egne problemer bedre, og å bli oppmuntret til å jobbe med alternative måter å forholde seg til egne følelser og adferd på. Å bli motivert til å delta i sosiale aktiviteter og å få hjelp til å finne medisin som hjelper var også nyttig.

Det samme gjaldt å få samt rådgiving og støtte til å løse familiære-, sosiale- og finansielle utfordringer som må til for å skape en trygg basis for bedring og et godt liv fremover.

Ønsket mer bistand til  å klare hverdagens utfordringer

Selv om mange av deltagerne på mange måter opplevde behandlingen som nyttig, savnet mange mer bistand og rådgiving slik at de kunne være bedre rustet til å håndtere hverdagens sosiale og økonomiske utfordringer.

Forskerne påpeker at DPS i større grad må være bevisst sin rolle som pådriver og koordinator av tiltak som gjelder utdanning, jobb, familiære- og sosiale utfordringer, også i tilfeller der NAV eller kommunehelsetjenesten formelt har et hovedansvar for disse tiltakene.

Viktig å ta utgangspunkt i deres selvhjelpsstrategier

Forskerne tar forbehold om at studien kan ha begrenset overføringsverdi på grunn av det lave antall deltagere, og at det store mangfoldet av problemer blant deltagerne kan gjøre resultatene mindre relevante for mer homogene målgrupper.

Samtidig gir prosjektet verdifull informasjon til behandlere og tjenesteapparat om hvor viktig det er å ta utgangspunkt i brukernes egne selvhjelpsstrategier, samt faktorer i omgivelsene som de mener bidrar til bedring når man skal jobbe sammen med brukerne for å oppnå bedring.

Aktuell forskning om hvordan man best mulig kan hjelpe pasienter ved et DPS, fra Helse Fonna

Forskningsresultatene er beskrevet i vitenskapelige publikasjoner:

  1. Biringer, E., Sundfør, B., Davidson, L., Hartveit, M., & Borg, M. (2015). Life on a waiting list: How do people experience and cope with delayed access to a community mental health center? Scandinavian Psychologist, 2, e6. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e6
  2. Biringer E, Davidson L, Sundfør B, Ruud T, Borg M. (2016). Experiences of support in working toward personal recovery goals: a collaborative, qualitative study. BMC PSYCHIATRY. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-1133-x
  3. Biringer E, Davidson L, Sundfør B, Lier HØ, Borg M. (2016) Service users’ expectations of treatment and support at the Community Mental Health Centre in their recovery. SCAND J CARING SCI online publication Aug. 3.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.12364/abstract;jsessionid=11827B9DA8AC7A7322B9C6D8910CD9C0.f04t04
  4. Biringer E, Davidson L, Sundfør B, Lier HØ, Borg M.(2016). Coping with mental health issues: subjective experiences of self-help and helful contextual factors at the start of mental health treatment. JOURNAL OF MENTAL HEALTH  25(1), pp. 23-27. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638237.2015.1078883

Omtalen er skrevet i samarbeid med originalforfatterne.

 

Kommenter:

Mer om

recovery selvhjelp forskningsrapporter forskning vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen