Publisert: 21. april 2017.   Endret: 03. mai 2017
Inger Lise Skog Hansen

-Det er naturlig å spørre seg om det er tilstrekkelig å ha et tverrfaglig team uten spesialistkompetanse i oppfølgingen av denne målgruppa, sier FAFO-forsker Inger Lise Skog Hansen. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Fra bostedsløs til varig bolig

Fra bostedsløs til varig bolig

70 prosent av tidligere bostedsløse med omfattende psykiske helseproblemer får og beholder bolig gjennom Housing First i Sandnes og Bergen.

-Dette er et godt resultat, med tanke på at man her har klart å nå en gruppe som har hatt store utfordringer med å nyttiggjøre seg det ordinære hjelpeapparatet i kommunene, og som har vært bostedsløse over lang tid, mener Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen.

Hjelper de vanskeligst stilte

Også Helsetilsynet har tidligere påpekt at denne brukergruppa har hatt et for svakt tilbud. Skog Hansen peker på at det varierer rundt om i landet hvilken brukergruppe Housing First-prosjektene har rettet seg mot. I Sandnes og Stavanger har man ønsket å være helt tro mot denne opprinnelige modellen, som stammer fra New York og er tiltenkt bostedsløse med rus- og psykisk helseproblemer. De har ønsket å gi et tilbud til de mest vanskeligstilte brukerne.

-Det har de klart, fastslår hun.

Brukermedvirker i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Line Eikenes Langsholt, sier seg enig.

-Det at man har klart å skaffe gode boliger til så mange, og at 70 prosent har klart å beholde denne, har en stor verdi. Man må se det opp mot alternativene, som er langt dårligere, mener Langsholt.

Glad for å bestemme selv

Gjennom 31 kvalitative intervjuer med brukere og ansatte i de to Housing First-prosjektene, har Inger Lise Skog Hansen funnet at brukerne verdsetter høyt at de selv i veldig stor grad får bestemme hvor de vil bo.

-Her peker brukerne på en markant forskjell fra tjenester de tidligere har mottatt. Det at hjelperne har klart «å sitte på hendene sine» og la brukernes ønsker og perspektiver være styrende, er noe brukerne verdsetter svært høyt, sier Skog Hansen.

Prosjektlederne for Housing First i Sandnes og Bergen, Dagrunn Sømme og Elisabeth Franzen, er glade for at den sterke brukerstyringen får så positiv tilbakemelding fra brukerne.

-Vi vil ta med oss at brukerstyring fungerer. Det at brukerne tar mer ansvar for eget liv er viktig for å skape en god bedringsprosess for dem, mener de to.

-Finne den riktige boligen

Mens Housing First i Bergen har klart å få god dialog med private boligutleiere, blant annet vet å ha en egen vaktmester i teamet, så har også Sandnes gode erfaringer med bruk av kommunale utleieboliger og en egen miljøvaktmester som kan komme inn raskt og fikse ting i boligen ved behov.

-Det er viktig å finne den riktige boligen, i det riktige bomiljøet. Vi ser at noen har måtte flytte, men synes bostabiliteten på 70 prosent er god brukergruppa tatt i betraktning.

Trenger spesialistkompetanse

På den annen side viser rapporten at det ikke er mulig å registrere noen bedring i deltakernes psykiske helse og rusmestring. Dette knytter Inger Lise Skog Hansen opp mot en viktig forskjell fra hvordan Housing First fungerer i USA, som har psykiatere, leger og psykologer i teamene.

-Det har ingen av de norske teamene, heller ikke Bergen og Sandnes. Det er naturlig å spørre seg om det er tilstrekkelig å ha et tverrfaglig team uten spesialistkompetanse i oppfølgingen av denne målgruppa, sier hun.

Ann Nordal i Helsedirektoratet sier at spesialistkompetansen må inn i Housing First .

-Jeg tenker at man må koble Housing First sammen med ACT- og FACT-team, som har slik kompetanse. Da får man spesialistkompetanse direkte ut til brukerne, samtidig som de kan veilede resten av teamet. Disse kunnskapsbaserte modellene for tjenesteyting overfor personer med de mest langvarige og alvorlige problemene vet vi nå virker, og må tas i bruk, sier Nordal. 

Ensomme

En annen utfordring er at en del av brukerne rapporterer at de er ensomme.

-Vi må i større grad tenke aktivisering og sosial tilhørighet for denne gruppa. Tiltak rettet mot å komme ut i ordinært arbeid, som IPS-rettede tiltak, vil være noe å se på, mener Nordal.

Trenger tid

Dagrunn Sømme og Elisabeth Franzen mener resultatene i form av bedring og økt livskvalitet vil komme sterkere etter hvert.

-Vi har holdt på i tre år, og det er kort tid for å skape grunnleggende endringer på disse områdene for denne brukergruppa. Jeg er spent på hvor vi er om fem år. Da tror jeg det vil se langt bedre ut, sier Sømme.

Mer tilgjengelige

Oppfølgingen brukerne av Housing First-teamene får fra teamet er blant annet ulike former for praktisk bistand, bistand til å få oversikt og mestre egen økonomi, samtaler, råd og veiledning på ulike områder, samt hjelp til få kontakt med andre tjenester og koordinering av av den enkeltes tjenestetilbud.

-Evalueringen viser at brukerne i noen grad har blitt mer tilgjengelige for hjelpeapparatet ved at de bor stabilt, sier Skog Hansen.

Prosjektledere i Housing First Bergen og Sandnes, Elisabeth Franzen og Dagrunn Sømme.
Ny Housing First-rapport

21. april presenterte FAFO-forsker Inger Lise Skog Hansen en ny rapport om Housing First i Bergen og Sandnes.

Kommenter:

Mer om

nyheter housing.first forskning brukererfaringer evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen