Endret: 22. juni 2017
Bent Høie, Helseminister

Helseminister Bent Høie og regjeringen har nå fått vedtatt i Stortinget sitt forslag om å lage en liste over yrkesgrupper de kommunale helse- og omsorgstjenestene må ha. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/napha.no arkiv.

Lovfester yrkesgrupper kommunene må ha

Lovfester yrkesgrupper kommunene må ha

Ergoterapeuter og psykologer pålegges fra 2020, mens fysioterapeut, jordmor, helsesøster, lege og sykepleier blir pålagt fra 2018. Sosialfaglige yrkesgrupper er ikke med.

Disse kompetansekravene for kommunene ble vedtatt av Stortinget 8. juni. Helse- og omsorgstjenesteloven går dermed fra å være såkalt profesjonsnøytral, til å definere et sett av yrkesgrupper som kommunene må ha i sine helse- og omsorgstjenester.

Lovfestingen av psykologer i kommunene er tidligere omtalt på napha.no. I en forutgående stortingsproposisjon peker regjeringen på at ergoterapikompetanse vil være viktig for blant annet mennesker med psykiske helseproblemer, når kommunene fremover får større ansvar innen habilitering og rehabilitering.

Sosialfaglig kompetanse ikke med

Flere høringsinstanser uttrykker misnøye med at ikke sosialfaglige yrkesgrupper, som blant andre sosionomer og vernepleiere, kommer med på kommunenes Må ha-liste. Også Helse- og omsorgsdepartementet skriver i sin vurdering at disse yrkesgruppene vil være avgjørende når kommunereformen gir kommunene større ansvar og flere oppgaver. Mennesker med psykiske helseproblemer, rusproblemer og psykisk utviklingshemming omtales av departementet som brukergrupper som er særlig avhengige av sosialfaglig kompetanse. Likevel landet departementet på at de ikke så behov for å lovfeste disse yrkesgruppene. De understreker imidlertid at en lovfastsatt liste over kjernekompetanse ikke vil være uttømmende for hva slags kompetanse eller hvilke fagprofesjoner den enkelte kommune må sørge for. Kommunene overlates selv ansvaret for å vurdere hva slags personell utover de lovpålagte det er nødvendig å ansette eller inngå avtale med, for å kunne oppfylle sitt ansvar for å sørge for et forsvarlig og nødvendig tilbud av helse- og omsorgstjenester.

-B-preg

En rekke høringsinstanser er kritiske både til at det lages en liste over kompetanse kommunene må ha, og at sosialfaglig kompetanse ikke er med. For eksempel skriver Røyken, Hurum og Asker kommune i et felles høringssvar at «Når departementet i sitt forslag velger å lovfeste noen utvalgte faggrupper (alle helsefaglige) mens andre ikke lovfestes (bl. a. rus- og sosialfag) er det grunn til å forvente et sterkere B-preg på ikke-lovfestet utdanningsbakgrunn».

Frøya, Fitjar og Vennesla mener det at kun helsefaglig kompetanse lovfestes, og ikke sosialfaglig, kan gjøre det vanskelig å oppfylle intensjonene om en helsetjeneste som i større grad skal organiseres rundt tverrfaglige team som skal ivareta komplekse helsetilstander og oppfølgingsbehov. LO krevde også at dersom enkelte profesjoner skulle lovfestes, så måtte dette også gjelde sosialfaglige grupper som helsefagarbeidere, sosionomer og vernepleiere. Også Rådet for psykisk helse, Bergen kommune og flere andre aktører ville også ha med de sosialfaglige gruppene.

-Historieløst

Mimmi Kvisvik, leder for Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer blant annet sosionomer og vernepleiere, uttaler til Sykepleien at hun mener lovendringen er historieløs.

-Loven er jo en sammenslåing av den gamle helsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Da synes vi det er lagt til grunn et for snevert helsebegrep når den nye loven skal formes, sier Kvisvik.

-Grunnleggende

Regjeringens begrunnelse for å lovfeste bestemte typer profesjoner i kommunenes helse- og omsorgstjenester finnes i Primærhelsetjenestemeldingen: «Regjeringen mener at rett kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er så grunnleggende at det bør fremgå direkte av lov. Loven bør derfor liste opp de profesjoner som representerer den kjernekompetanse som det forventes at enhver kommune skal ha».

Kravet om at kommunene må ha egen eller tilknyttet ergoterapeut og psykolog gjelder fra 1. januar 2020, mens kravet om fysioterapeut, jordmor, helsesøster, lege og sykepleier gjelder fra 1. januar 2018. 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen