Retten til å bli hørt: - barn og unges deltakelse i forskning

Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om egen situasjon. Det gjelder også i forskning. NKVTS undersøker omfanget av vold og overgrep mot barn mellom 12-15 år. Hvilke hensyn må tas når særlig sårbare unge skal delta som informanter i forskningsstudier? Inngår i Forskningsdagene 2018.
Tid og sted

Litteraturhuset, Oslo Rom: Amalie Skram

26. september kl 08:30 - 29. september kl 10:00

Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS

Arrangementet er gratis, men vi ønsker forhåndspåmelding.

Tema for årets forskningsdager er oppvekst. NKVTS vil i den forbindelse sette søkelys på barn og unges deltakelse i forskning, viktigheten av at deres erfaringer inkluderes og at deres stemmer blir hørt.

Skal vi få pålitelig informasjon fra barn og unge og deres liv, må vi som forskere snakke med dem. Samtidig er vi forpliktet til å utforme forskningen slik at belastningen på barna blir minst mulig. Denne motsetningen har ført til at barn i for liten grad er informanter.

  • Hva må gjøres for å endre dette og i større grad inkludere barnas erfaringer og perspektiv i forskningen?

FNs barnekonvensjon gir barn rett til både deltakelse og beskyttelse.

  • Hvordan kan begge disse hensynene ivaretas når barn er informanter i forskning om sensitive temaer?
  • Er det situasjoner hvor barn ikke bør delta, og hvorfor?

Med paneldebatt der også unge selv deltar,  håper vi å bidra til noen svar på disse spørsmålene.

For påmelding klikk HER

Relevante artikler:

Ingen treff...