Regional lanserings- og implementeringskonferanse - Bergen

Helse Vest RHF, Helse Bergen HF og Helse Fonna HF inviterer, i samarbeid med Helsedirektoratet, til konferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Tid og sted

Scandic Bergen city

15. oktober kl 09:00 - 15. oktober kl 15:45

Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.
Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus. De tre generelle forløpene implementeres i tjenesten høsten 2018, og første pasient skal kunne henvises til disse fra 1. januar 2019. Pasienter kan henvises til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15. februar 2019.
Konferansen vil gi en kort innføring i pakkeforløpenes generelle innhold, inkludert forløpskoordinering, forløpstider og koding. Det legges vekt på brukerperspektivet, samhandling og praktisk gjennomføring.
 
Lanserings- og implementeringskonferansen retter seg mot:
- ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket
- fastleger, ledere og koordinatorer innen psykisk helse og rus i kommunene
- bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus  
 
For å lykkes med implementeringen er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende representantene engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av dagen.

Mer informasjon og program se her.

Påmelding innen 25.09.2018 til: silje.christine.moe@helse-bergen.no
 
 
Se mer informasjon om pakkeforløp på Helsedirektoratets sider.

Relevante artikler:

Ingen treff...