Veiledere, retningslinjer og strategier

Her finner du lenker til veiledere, retningslinjer og annet materiell som er sentralt for psykisk helsetjenestene for voksne i kommunene. Tips oss gjerne, hvis det er noe du savner.

VIKTIGE HJELPEMIDLER: Strategier, veiledere, retningslinjer og lovverk legger viktige føringer for hvordan det skal jobbes i landets psykiske helse- og rustjenester.

Overordnede strategier og helsemeldinger

Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Folkehelsemeldingen (2014-2015)

Primærhelsemeldingen (2014-2015)

Veiledere

Sammen om mestring. Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (2014)

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (rev 2019)

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov (2018)

Veileder om ivaretakelse av etterlatte etter selvmord

Nasjonale faglige retningslinjer

Psykoselidelser (2013)

Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) (2012)

Voksne med depresjon (2009)

Bipolare lidelser (2012)

Svangerskapsomsorgen (2018)

Spiseforstyrrelser (2017)

Pakkeforløp

Psykisk lidelser - voksne (2018)

Psykiske lidelser - barn og unge (2018)

Rusbehandling (TSB) (2018)

Psykoselidelser, inkludert mistanke om psykoseutvikling (2018)

Spiseforstyrrelser hos barn og unge (2018)

Tvangslidelse (OCD) (2018)

Lovverk

Helse og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Psykisk helsevernloven

Helsepersonelloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Veiledende materiell

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord (2018)

Kompetansemiljø

Mer om rus og avhengighet, vold og traumer, flyktninger, utviklingshemmede eller andre målgrupper?

Du finner mer informasjon og kunnskap hos de andre kompetansemiljøene:

Erfaringskompetanse.no - Nasjonal kunnskapsbase i erfaringskompetanse innen psykiske helse

KoRUS - Kompetansesenter rus i Sør, Oslo, Øst, Vest Bergen, Vest Stavanger, Midt og Nord

NAKMI - Fremmer kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge

NAKU - Utvikler det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemning

Nasjonalt senter for selvmordsforskning - Utvikler og sprer kunnskap for å redusere antall selvmord

NKVTS - Utvikler kunnskap om vold og overgrep – katastrofer, terror og stressmestring

RBUP - Utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen