Publisert: 05. mars 2020.   Endret: 08. mars 2020
Trond Hatling

MÅ FORBEDRES: NAPHA-rådgiverne Trond Hatling (bildet) og Marianne Borthen mener forslag til ny tvangsbegrensningslov ikke kan fremmes i sin nåværende form. FOTO: Roald Lund Fleiner / napha.no arkiv

Mener forslag om å begrense tvang kan gi mer tvang

Mener forslag om å begrense tvang kan gi mer tvang

Frykter at 800 siders lovutredning, med vanskelig språk og uklare grenseoppganger, kan gi økt kommunal tvangsbruk overfor personer med alvorlige psykiske helseproblemer.

Denne bekymringen uttrykker NAPHA i en høringsuttalelse om Tvangsbegrensningsloven – forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. En stor mengde høringsuttalelser kom inn før fristen før jul i fjor, og disse er nå til behandling.

Støtter ambisjonen – tviler på effekten

Et sentralt problem med lovforslaget mener NAPHA er at samme lov skal favne vidt forskjellige grupper og tjenesteområder, og man frykter at resultatet i praksis blir overføring av større tvangsfullmakter til det kommunale psykisk helse- og rustilbudet.

-Vi støtter ambisjonen i lovforslaget om å redusere bruken av tvang overfor mennesker med psykiske lidelser, men er usikre på om dette vil bli konsekvensen, skriver NAPHA-rådgiverne Marianne Borthen og Trond Hatling i høringsuttalelsen.

-Utfordrer prinsippet om likhet

Lovutkastet fremstår så komplisert at de mener det åpner for økt bruk av skjønn, og dermed også uensartet praksis.

-Dette utfordrer prinsippet om likhet i helsetjenestene uavhengig av hvor du bor, sier Marianne Borthen.

-Vil kreve massiv kompetanseheving

De mener lovforslaget inneholder en rekke uklare begreper. Blant disse er hva det vil si å ha samtykkekompetanse, vurdering av om en person er til fare for seg selv eller andre, hvor lista ligger for å si at en person yter motstand mot innleggelse, hva som ligger i tillitsskapende tiltak og alternativer til tvang, og hvor grensen går for hva som kan sies å være tvang og ikke.

-Her er det mange uavklarte begreper tjenestene må forholde seg til. En rekke faggrupper med manglende erfaring i å vurdere samtykkekompetanse, skal nå foreta slike vurderinger. Det vil kreves en massiv kompetanseheving overfor et stort antall yrkesutøvere i mange ulike tjenester på tvers av forvaltningsnivå. Utfordringene i dette erkjennes ikke av lovutvalget, mener Trond Hatling.

Forsterker fordommer

De peker også på paradokset i at man skal behandle ulike grupper likt, samtidig som grunnlaget for å tvangsinnlegge noen på grunn av fare for andre kun knyttes til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

-Når alvorlig sinnslidelse koplet mot fare for andre er et sentralt grunnlag for å tvangsinnlegge personer i det psykiske helsevernet, frykter vi at dette vil bidra til å underbygge en oppfatning i befolkningen om at personer med alvorlig psykisk lidelse er farlige. Slik sett mener vi lovforslaget paradoksalt nok bidrar til å underbygge diskriminering og stigmatisering av personer med psykisk lidelse, skriver Borthen og Hatling i uttalelsen.

-Kan ikke fremmes i nåværende form

I tillegg stiller de spørsmål ved tynt kunnskapsgrunnlag for at lovforslaget skal bidra til å redusere tvang, og ved at sentrale kommunale aktører ikke var representert i lovutvalget.

-Vi mener at lovforslaget ikke kan fremmes i sin nåværende form, konkluderer de.

Kommenter:

Mer om

tvang.og.makt

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen