Risikosituasjoner - hvordan gjøre gode vurderinger?

Risikosituasjoner - hvordan gjøre gode vurderinger?

Kurs og konferanser / Publisert: 23. juni 2022.   Endret: 28. juni 2022

Den 11. nasjonale Krisekonferansen - i Gjøvik, Innlandet 14.-15. november 2022.

Høstmørke trafikklys
Tid og sted

Gjøvik, Innlandet

14. november 2022 kl 08:30 - 14. november 2022 kl 15:15

Årets Krisekonferanse setter lys på risikosituasjoner og hvordan gjøre gode vurderinger i psykisk helse- og rusarbeid i spesialistheletjenesten og i kommunene. 

Målgruppen for konferansen er ledere og ansatte i kommuner, Nav, spesialisthelsetjeneste, bruker-
og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesia-
lister, kompetansesentra, utdanningsinstitusjoner og andre som er opptatt av temaet som tas opp. 

Statsorvalteren i Innlandet og DPS Gjøvik inviterer til konferansen. Programkomiteen er sammensatt av representanter for RTVS Øst, NTNU Gjøvik, REKS, Mental Helse Rio og Sykehuset Innlandet. I utarbeidelsen av programmet vektlegges brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og samhandling. 

Det tas forbehold om små endringer i programmet.

Mandag 14. november

08.30 Oppmøte / pålogging og registrering. Enkel bevertning.

09.00 

Velkommen! v/Paul Håvard Østby, konferansier

Åpningsforedrag – kunnskapsgrunnlaget for risikovurderinger v/Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet (FHI)

Risikosituasjoner fra et brukerperspektiv – Hvordan minske risiko i møter med brukere i krise? v/Tommy Sjåfjell, brukerrepresentant A-larm og spesialrådgiver KORUS Sør

Risikosituasjoner fra et pårørendeperspektiv v/Anne Grethe Terjesen, fagsjef, Pårørendealliansen

Relevante kliniske kjennetegn ved utfordrende og komplekse situasjoner
i psykisk helsearbeid v/Siv Camilla Marriott, master i klinisk helsearbeid, PhD-kandidat

12.30 Lunsj

13.30

TryggEst som modell for organisering, avdekking og håndtering av vold,
overgrep og forsømmelse mot risikoutsatte voksne v/John-Ingvard Kristiansen, spesialrådgiver, Bufdir

Hva sier politiet? Vold i nære relasjoner – risikovurdering og risikohåndtering v/Hanne Finanger, leder seksjon for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner, Oslo politidistrikt

16.30 Slutt


19.30 Konferansemiddag

 

Tirsdag 15. november

8.30

Forebygging og minimering av risikosituasjoner

Miriam Mosleh, psykiatrisk sykepleier
Vivian Karlsbakk, erfaringskonsulent
BET Seksjon, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Klinikk psykisk helse og rus, Vestre Viken

Fra krise til Wise Mind – dialektisk atferdsterapi for pasienter med
ineffektiv følelsesregulering og skadelig atferd

Esther Margaretha Victoria Grootenboer, seksjonsoverlege poliklinikk 2 Gjøvik, DPS Gjøvik
Rebecca Östmann, psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi, FACT team,
poliklinikk 1 Gjøvik, DPS Gjøvik

11.30 Lunsj

12.30

Hvor stor risiko tar vi knyttet til folk med alvorlig volds- og rusproblematikk,
som er dømt til behandling eller er på tvang uten døgnopphold (TUD)?
Hvordan jobber politiet med de farligste pasientene sammen med psykisk helse?

Renate Zimmermann, leder for felles enhet for operativ tjeneste, Innlandet politidistrikt
Terje Børseth-Olebakken, vernepleier/prosjektleder FACT Sikkerhet, SI Reinsvoll,
Enhet for sikkerhetspsykiatri

Ungdom er ikke en sykdom – «I skjønneste uorden»

Finn Skårderud, lege, professor, dr. med., Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser

15.15 Avslutning og vel hjem!

Praktisk informasjon om sted, priser, reise, overnatting og godkjenninger for kompetanseheving arrangørenes invitasjon til Krisekonferansen 2022

Påmelding til Krisekonferansen 2022 innen 1. november 2022

Relevante artikler:

Ingen treff...