Hopp til meny

Ressurser og lenker

Her finner du en oversikt over relevante nettsteder, lover og regler og viktige publikasjoner om psykisk helsearbeid.

Blader og tidsskrift

Bladet Psykisk helse - utgitt av Rådet for psykisk helse

Bladet Amalie - utgitt av Galebevægelsen i Danmark

Magasinet voksne for barn - utgitt av organisasjonen Voksne for barn

Nordic Journal of Psychiatry - utgitt av Informa Healthcare

PsykOppNytt - tidsskift utgitt av Stiftelsen psykiatrisk opplysning

Sinn og samfunn - blad utgitt av Mental helse

Suicidologi - tidsskrift utgitt av Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging

Sykepleien - utgitt av Norsk Sykepleierforbund 

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid - utgitt av Universitetsforlaget

Fagorganisasjoner

Den norske legeforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Norsk Ergoterapeutforbund NETF

Norsk fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut Forening

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund - se også underside for Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere

Brukerorganisasjoner

ADHD-foreningen

Ananke - Norsk OCD forening - brukerorganisasjon for folk med tvangslidelser

Autismeforeningen - om autisme og Asperger syndrom

Angstringen – selvhjelpsorganisasjon

Bipolarforeningen - forening for alle som er berørt av bipolar lidelse

Fontenehusene i Norge

Hvite ørn

IKS - Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Mental helse - organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse

N.K.S. Veiledningssenter - lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige

Rom-Agder - Råd og muligheter, prosjekt brukerstyrt senter i Agder

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

Senter mot Incest

Voksne for barn – ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse

We shall overcome - støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner

Brukersnakk - Driftes av RBUP - Her kan pasienter, pårørende og fagfolk snakke helt anonymt om hvordan psykisk helsearbeid kan bli bedre for dem det gjelder.

Frivillige organisasjoner

Pårørende: N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Øst Norge

 

Opplysningsorganisasjoner

forebygging.no - kunnskapsbase innen forebyggende og helsefremmende arbeid

Helsebiblioteket - oppslag på Psykisk helse

Minilex - nettbasert minileksikon om psykisk helse

nhi.no - Norsk helseinformatikk, nettbasert publikumsutgave av Legehåndboka (NEL)

Norsk forening for psykisk helsearbeid

PsykNytt – elektronisk nyhetstjeneste for fagfolk innen psykisk helse

Rom for stemmer – om å høre stemmer

Rådet for psykisk helse

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Kommunetorget.no - for planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene.

Helsedialog - program for samhandling i helsetjenesten.

Sjumilssteget - et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge.

Fritidmedmening.no - informasjons- og opplæringsressurs for støttekontaktvirksomhet.

Forskning og utdanning

Arbeidsforskningsinstituttet - med bl a prosjektet Arbeidsinkludering etter "Place then train"

Helse- og sosialfag - informasjonsportal for Helse- og sosialfag

HEMIL-senteret - Nasjonalt senter for forskning på helsefremmende arbeid, miljø og livsstil

forskning.no - forskningsnytt, underside om helse

ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering - Eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet til frivillige helseprosjekter

kunnskapssenteret.no - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges forskningsråd – helse- og omsorgstjenester

Psykisk helse i skolen - undervisningsopplegg for elever i grunnskolen og videregående skoler

Regionale forskningsnettverk innan psykisk helse - Helse Vest RHF

SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser

Senter for omsorgsforskning

SINTEF Helse - om psykisk helse

TIPS - Tidlig intervensjon ved psykoser - forskning og opplysning

TIPS Sør-Øst - Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose

TvangsForsk - nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

VIVAT - Førstehjelp ved selvmordsfare

Nasjonale og regionale kompetansesenter/kompetansenettverk

air.no - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering

AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Aldring og helse - Nasjonalt kompetansesenter

Barns beste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

dagbehandlingsnettverk.no - Nettverk for personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer i Norge

Erfaringskompetanse - Nasjonalt Senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

KoRus-Sør - Kompetansesenter rus - Sør-Norge

KoRus Midt-Norge - Kompetansesenter rus - Midt-Norge

KoRus-Nord - Kompetansesenter rus - Nord-Norge

KoRus-Øst

KoRus-Oslo

KoRus-Bergen

KoRus-Stavanger

Mestring.no  - Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Naku - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonal ROP-tjeneste  - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

RBUP fellesportal – regionsentre for barn og unges psykiske helse

R-FAAT - Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord RHF

SANKS - samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse

Selvhjelp Norge – nasjonalt knutepunkt for selvhjelp

RVTS.no - Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Kvalitetsforbedring

Bruker spør bruker - prosessorientert evaluering for å få frem brukererfaringer

GRUK - kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Nettungen - metode og verktøy for koordinering og drift av forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Offentlige etater

Helsedirektoratet for tjenesteapparatet

Helsedirektoratets temaside om psykisk helse og rus

Helsetilsynet

Nasjonalt Folkehelseinstitutt - oppslag psykisk helse

NAV – Arbeid og psykisk helse

regjeringen.no - Regjeringens nettside

Fylkesmannen

Lover og regler

lovdata.no - her finner du Norges lover, bl.a.:

Helsepersonelloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Kommuneloven

Pasientrettighetsloven

Psykisk helsevernloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Helseforetak

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF

BUP-barn – interaktiv side for barn

BUP-ungdom – interaktiv side for ungdom

Lokale nettsteder

Finnmarksnettverket - om psykisk helse og rus

Glimt - psykisk helseavis i Stavanger

Huba.no - psykisk helse for barn og unge i Dalane.

Link Oslo - senter for selvhjelp og mestring for Oslos innbyggere

Link Lyngen - senter for selvhjelp og mestring for Lyngens innbyggere

saltenpsyk.no - koordinert informasjon om psykisk helse i Salten

Sammen om - koordinert informasjon om tjenestetilbudet innenfor psykisk helse i Sandnes kommune

Stiftelsen Skifestivalen - sommer- og vinterfestival for alle som har eller har hatt en psykisk lidelse

Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge.

Utenlandske nettsteder

Centre for Community Mental Health - ved Birmingham City University

Kempler Institute of Scandinavia - Senter for familieterapi og etterutdanning

Landsforeningen SIND - Dansk mental helse-organisasjon

Landsforeningen Bedre psykiatri - Dansk pårørendeorganisasjon

LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Om psykisk helse i arbeidslivet

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Socialt utviklingscenter

Videnscenter for sosialpsykiatri

World association for psychosocial rehabilitation

European Network on Training, Evaluation and Research in Mental Health

The Emilia Training  -  Empowerment of Mental health Service Users

The Scottish Recovery Network - Edinburgh.

Psychological-disorder.net - About psychological disorders written by mental patients.

Hopp til meny