Hopp til meny

Arbeid og psykisk helse

NAPHA samarbeider med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet for å bidra til å realisere regjeringens Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016).

Arbeid er svært viktig som del av bedringsprosessen for mennesker med psykiske lidelser. I tillegg er det god samfunnsøkonomi. NAPHA bidrar med økt fokus og sprer bevissthet på tema, både i form av faglige artikler og i møte med psykiske helsearbeidere i norske kommuner.

Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer utgjør en stor del av dem som står utenfor arbeidslivet eller står i fare for å falle ut. De representerer en betydelig ressurs som samfunnet går glipp av.

Lønnsomt å inkludere

Det er god samfunnsøkonomi å styrke sysselsetting og inkludering av personer som har falt ut eller er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet.

Arbeid er helsefremmende

Deltakelse i arbeidslivet bidrar til mestring og selvtillit, sikrer inntekt og reduserer fattigdom. Internasjonal forskning understreker at arbeid styrker sosiale ferdigheter og reduserer innleggelsesfrekvensen.  Arbeid er helsefremmende – og påvirker vår psykiske helse positivt (Lau et al, 2011).

Arbeid skaper struktur i hverdagen, meningsfullt innhold i livet, og påvirker motivasjon til å jobbe med andre problematiske utfordringer (Norvoll 2011, Bull og Ullevoldsæter 2011, Scafft, 2008).

Nasjonale føringer

For å styrke satsingen på arbeid for mennesker med psykiske utfordringer har myndighetene de siste årene hatt stort fokus på arbeid og psykisk helse, og da spesielt gjennom Nasjonal Strategiplan for Arbeid og psykisk helse 2007-2012.

I august 2013 lanserte også regjeringen Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016) som skal forsterke innsatsen på dette feltet også de neste tre årene. NAPHA samarbeider med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet om å lage en felles kommunikasjonsplan for arbeid og psykisk helse, som skal bidra til å oppfylle planens intensjoner om et mer inkluderende arbeidsliv. 

Hensikt med strategiplanen og oppfølgingsplanen:

  • Bedre og utvikle samarbeidet mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsetjenesten, andre deler av det offentlige tjenesteapparatet og med arbeidsgivere.
  • Sikre brukermedvirkning og aktiv deltakelse fra den enkelte, samt gode, relevante arbeids- og helserettede tiltak og tjenester.
  • Sikre god kompetanse om arbeid og psykisk helse i arbeidslivet og det offentlige tjenesteapparatet.
  • Sikre god kunnskap, forskning og utvikling.

Planene skal supplere øvrig innsats, tiltak og tjenester som skal bidra til at alle som ønsker det kommer i arbeid og fastholder tilknytningen til arbeidslivet.

Naphas bidrag

I oppdragsbrev fra Helsedirektoratet er vi blitt bedt om å bidra  på feltet arbeid, psykisk helse og rus. Ett av våre virkemidler er å gjøre bredden og mangfoldet innen temaet arbeid tilgjengelig på vår kunnskapsbase Psykiskhelsearbeid.no.

Vi ønsker å formidle spennende prosjekter fra mange steder i landet, og har lagt stor vekt på å presentere gode praksiseksempler både som nyhetssaker på napha.no og som artikler på psykiskhelsearbeid.no.

Gjennom over 100 artikler under temaet Arbeid og psykisk helse kan du finne alt fra nasjonale føringer, strategiplaner og stortingsmeldinger til forskningsrapporter, praksiseksempler, brukererfaringer og beskrivelser av de ulike fagprogram NAV tilbyr.

I august 2013 lanserte NAPHA heftet: Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler, som presenterer fem ulike tilbud som viser godt samarbeid mellom NAV, helsetjenestene og arbeidsgivere, der målet er å lnkludere flere mennesker med psykiske helseproblemer i det ordinære arbeidslivet.

Samarbeid med NAV

NAPHA har opprettet samarbeid med NAV, og knyttet kontakt mellom fylkeskoordinatorer i NAV opp mot NAPHAs kontaktpersoner i det enkelte fylket. Dette for å skape felles arenaer for informasjonsutveksling, og sikre formidling av ny utvikling innen arbeid, psykisk helse og rus.

I vårt samarbeid med nettverk og andre aktører har vi en bevisst holdning til å løfte temaet, og inkludere ressurspersoner fra NAV i vårt møte med norske kommuner.

Hva må til?

Man vet etter hvert mye om hva som må til for en vellykket sysselsettingsprosess:

  • Tilbudet må være smidig og individtilpasset – over lang tid – gjerne med samme kontaktperson som ivaretar trygghet og tillit.
  • Med oppfølging over lang tid, behandlingstilbud parallelt kombinert med skreddersøm og fleksibilitet har man størst mulighet for å beholde en jobb.
  • En bedringsprosess med samtidig behandling og arbeid er å foretrekke.

En satsing mot ordinært arbeidsmarked øker motivasjon og selvtillit. Som for eksempel Supported Employement og IPS – Individual Placement and Support.    

Les mer om IPS på NAVs nettside.

Forskning viser at opplæring og kvalifisering på en ordinær arbeidsplass, med tilgjengelig støtteperson, gir større mulighet for å lykkes. Man får tett individuell bistand gjennom hele prosessen, og støttepersonen kan være tilgjengelig for den utplasserte deltakeren, samt for arbeidsgiver og kollegaer.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i NAPHA for Arbeid, psykisk helse og rus er Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Stian Reinertsen

 

Kilder

Bull, Helen og Ullevoldsæter, June (2011). Betydning av arbeid for personer med schizofreni. Tidsskrift for norsk psykologforening, vol 48:8, side733-738.

Lau, Bjørn et al (2011). Deltakelse i arbeidslivet: Helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse? Tidsskrift for norsk psykologforening, Vol 48:8, sider 745-750.

Norvoll, Reidun (2011). Jeg vil ikke stå utenfor. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat, 2011:10.

Scafft, Angelika (2009). Å få seg en jobb: arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer. Kommuneforlaget.

Hopp til meny