Hopp til meny

Historikk

Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) ble fagfeltet psykisk helsearbeid i kommunene tilført betydelige ressurser.

Behovet for et samlende kompetansesenter for fagfeltet ble beskrevet i statsbudsjettene fra 2003.

Anbud utlyst

I 2007 mente daværende helseminister Sylvia Brustad at tiden var inne for å styrke arbeidet med å sikre innhold og kvalitet i tjenestene, og få realisert ambisjonen om et slikt kompetansesenter.

Etablering av et nasjonalt kompetansesenter ble av Helsedirektoratet utlyst som et anbud høsten/vinteren 2007/2008.

Oppstart i 2008

Tre miljøer nasjonalt la inn tilbud om etablering; Universitetet i Agder, Høgskolen i Hedmark og NTNU Samfunnsforskning AS.

I samarbeid med NTNU Samfunnsforskning sto fire miljøer bak søknaden som trakk etableringen av senteret til Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), SINTEF helse, NTNU og Regionalt kompetansesenter for brukerstyrking og tjenesteutvikling (KBT).

Det ble inngått kontrakt med Helsedirektoratet i mai 2008, med formell oppstart 1/9-2008

Høsten 2008 ble senterets faglige og administrative stillinger lyst ut nasjonalt, og stillingene besatt med oppstart fra januar til april 2009.


Hopp til meny