Hopp til meny

Samarbeid med forskningsmiljøer

NAPHA bidrar til å gjøre den forskningsbaserte kunnskapen om psykisk helsearbeid mer tilgjengelig og brukt.
Marit Solbjør
En rapport om kognitiv miljøterapi, lansert av forsker Marit Solbjør 9. september 2013, er del av NAPHAs forskningssatsing.

NAPHA er av Helsedirektoratet bedt om å samarbeide med relevante forskningsmiljøer, blant annet for å sammenstille og gjøre kunnskap fra miljøene tilgjengelig.

Satsingsområder 2014

Vi virkeliggjør dette oppdraget i 2014 gjennom følgende satsinger:

  • Noen forskningsmiljøer presenteres på egne «områder» i kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no. Her blir det blant annet intervju med forskerne, samt presentasjon av pågående forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner.
  • I samarbeid med ulike sentrale miljøer holder NAPHA en årlig forskningskonferanse, med bred deltagelse fra mange forskningsmiljøer. I 2014 arrangeres konferansen i Trondheim 21. og 22.oktober.
  • Det oppsummeres forskningsbasert kunnskap på relevante temaområder for det psykiske helsearbeidet. I 2014 utgis blant annet en rapport om salutogenese og psykisk helse. Tidligere har vi oppsummert kunnskap om Kognitiv miljøterapi  og recovery. Les intervju med professorene Marit Borg og Bengt Karlsson, forskerne som har oppsummert forskning om recoveryorienterte praksiser. Kunnskapssammenstillingene utgis både i papirformat og på NAPHAs nettsider. Dette er noen av problemstillingene som undersøkes:

       - Hvordan beskrives begrepene og praksisene i forskningslitteraturen?

       - Hva hemmer og fremmer implementering?

       - Hva er brukere og tjenesteyteres erfaring med praksisene som blir undersøkt?

Forskningsstrategi

Målsettinger på litt lenger sikt er å styrke både finansieringen av forskningen på psykisk helsearbeid, det internasjonale forskningssamarbeidet og utvikle egen forskningsaktivitet.

NAPHAs forskningsstrategi beskriver hvilke områder og initiativ vi mener et slikt arbeid bør omfatte. Forskningsstrategien ble utarbeidet i 2011, etter oppdrag gitt gjennom Statsbudsjettet i 2010. Les mer om strategien her.

Kontaktpersoner hos NAPHA

Turid Møller Olsø (prosjektleder), tlf. 90 68 16 06, turid.m.olso@napha.no

Arve Almvik, tlf. 91 83 98 17, arve.almvik@napha.no

Hopp til meny