Hopp til meny

Temanettverk: Omfattende tjenestebehov

Mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester har vært en prioritert målgruppe innen psykisk helse- og rusfeltet de siste 10 årene.
Gunnar Vold Hansen
Nettverksleder Gunnar Vold Hansen ved Høgskolen i Østfold, under lanseringen av rapporter fra nettverket 7. februar 2013.

Selv om det har skjedd mye positivt de siste årene, så forteller mange kommuner at det fortsatt kan være vanskelig å tilrettelegge for et godt tjenestetilbud til denne gruppa mennesker.

Nasjonalt temanettverk

Etter oppfordring fra flere kommuner tok NAPHA i 2009 initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk i forhold til mennesker med psykiske lidelser og omfattende tjenestebehov. Hensikten med nettverket var å samle ulike miljø som var opptatt av målgruppa, for å dele erfaringer, formidle kunnskap og bidra til å dokumentere gode tiltak og praksiser.

Deltakerne i nettverket har vært tjenesteutøvere i kommuner og spesialisthelsetjeneste, samt representanter fra ulike bruker- og FoU-miljøer.

Hovedmål med nettverket

Sentrale målsettinger med nettverket har vært å:

  • synliggjøre, dokumentere og formidle praksisnær kunnskap knyttet til målgruppa
  • løfte fram gode tjenester og tiltak
  • styrke praksisfeltets kompetanse med henhold til fagutvikling og dokumentasjon
  • identifisere og utvikle gode modeller for samarbeid om fagutvikling og forskning

Nettverket ledet av Høgskolen i Østfold

Organiseringen og gjennomføringen av nettverket ble etter anbud lagt til Høgskolen i Østfold (HiØ). Nettverket ble ledet av Gunnar Vold Hansen (HiØ) som har vært ansvarlig for nettverkets samlinger og rapportene som har blitt publisert underveis. NAPHA har vært styringsgruppe for nettverket.

11 praksisbeskrivelser

Alle deltakerne i nettverket har i samarbeid med HiØ fått muligheten til å dokumentere en tjeneste og/eller et tiltak innen sin virksomhet. Det er til sammen laget 11 praksisbeskrivelser. Disse er utarbeidet av personer i tiltakene i samarbeid med forskere ved Høgskolen i Østfold.

Borelaterte tiltak

Spilderhaug & Bergfylt bofellesskap

Vannassen bofellesskap

Omsorgsboligene A-F på Åsgårdsområdet

Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter

Moldbakken bosenter og bofellesskap

Lien - et tilrettelagt botilbud i Bergen

Oppsøkende team

Oppfølgingstjenesten i bydel Alna

Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge

Organisering og samhandling

Samarbeid mellom Sandnes kommune og sandnes DPS

Oppfølgingstjenesten Bodø

Østbyen Helsehus, avdeling Leistad

Nettverksmøter og studietur

Nettverket har hatt jevnlig samlinger gjennom tre år, og var i tillegg til dette på en studietur til Danmark i 2011. Hensikten med studieturen var å hente inspirasjon og kunnskap fra hvordan man der jobbet med tiltak ovenfor samme målgruppe.

Les flere napha.no-artikler om nettverket: 

Les mer om nettverkets arbeid i Årsrapport for 2010  og Sluttrapporten fra 2013.

 

Kontaktperson i NAPHA

Nestleder Petter Dahle, tlf 41 10 42 58, e-post petter.dahle@napha.no.

Hopp til meny