Hopp til meny

Samhandling med kompetansemiljøer i Midt-Norge

NAPHA deltar i Kompetansesenterforum i Midt-Norge. Forumet består av fem nasjonale og regionale kompetansesentre med kunnskap innen psykisk helse, rus, vold og traumer, barnevern og utviklingshemming.

Alle sentrene har oppdragsbrev fra Helsedirektoratet, og er geografisk plassert i Midt-Norge.

Felles målgrupper

En sentral del av samfunnsoppdraget til alle de fem miljøene er å ivareta kommunenes økte behov for kompetanse som konsekvens av samhandlingsreformen. Gjennom forumet utveksler vi kunnskap og erfaringer, slik at vi på en god måte kan samordne vår kunnskapsformidling til våre felles målgrupper.

Kompetansesenterforum i Midt-Norge ble etablert i 2009. Forumet gjennomfører møter på ledernivå minst fire ganger i året, og har i tillegg årlige fagsamlinger for alle ansatte.

Forumets visjon

Et tett samarbeid styrker kompetansemiljøenes identitet som kompetansesenter nasjonalt og regionalt. Økt koordinering mellom kompetansesentrene vil gi bedre ressursutnyttelse, og bidra til å styrke kompetanse i og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet og vår funksjon som kunnskapsstøtte for beslutningstakere. Vår visjon er at kompetansesenterforum fremmer koordinert kompetanseutvikling i samhandling med felles målgrupper i regionen.

Disse deltar

Foruten NAPHA består Kompetansesenterforum i Midt-Norge av disse kunnskapsmiljøene:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) driver forskning på psykisk helse og barnevern, og formidler kunnskap til fagfolk som jobber med barn og unge.

Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRUS Midt-Norge) arbeider med ulike kompetanseutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har som hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede. Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte.

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) er tilgjengelig for de som i sitt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Hopp til meny