Egendokumentasjon i journal - Hva skjer når pasienten skriver selv?

Egendokumentasjon i journal - Hva skjer når pasienten skriver selv?

Publisert: 28. oktober 2014.   Endret: 05. januar 2024

Ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (PSTO) har vi i lengre tid latt pasientene selv skrive og formulere sine tilbakemeldinger i rapportene. Nå prøver vi ut om dette utgjør en behandlingsmessig forskjell for pasienten!

Egendokumentasjon i journal - illustrasjonsbilde

BEVISSTGJØRENDE:-Om bruker selv kan skrive noe om sine egne behov og tanker, kan bruker blir mer bevisst. Man slipper også å kun bli vurdert og synset om, skriver Anita Stafne. Hun er erfaringsformidler og en av tre forfattere av denne artikkelen. De to andre er Liv Kristine Langsholt (psykiatrisk sykepleier) og Dora Schmidt Stendal (fagutviklingssykepleier).

BEVISSTGJØRENDE:-Om br...
Artikkelforfattere

Anita Stafne (erfaringsformidler), Liv Kristine Langsholt (psykiatrisk sykepleier) og Dora Schmidt Stendal (fagutviklingssykepleier). Alle er tilknyttet Døgn 1, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn.

Prosjektet Pasientmedvirkning, samhandling og egendokumentasjon

Fagutviklingsprosjekt som ndersøker om brukerens egen dokumentasjon i behandling fører til bedre pasientforløp og samhandling mellom pasienter og helsepersonell.

Startet i 2012 og gjennomføres i et samarbeid mellom Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Med i utprøvingsgruppen: Brukere som kommer inn for brukerstyrt innleggelse.

Fremgangsmåte: Brukerne skriver et eget notat i forbindelse med innleggelse og utskriving. Der kan de skrive hva de trenger og hvilke forventninger de har til oppholdet. Dette blir ett utgangspunkt for en samtale, og de som arbeider i posten bruker det skriftlige materialet aktivt i behandlingen.

Før bruker skriver seg ut, skriver de et utskrivelsesnotat. Der kan bruker skrive om hvordan det har vært, om målene og ønskene de hadde er oppfylt.

To bærbare PC'er brukes til formålet. Disse er satt opp med sikker kryptert Linux programvare. Når brukeren har skrevet sitt notat, blir det skannet inn i Dips som er PSTOs dokumentasjonssystem.

Personalet dokumenterer også sitt arbeid og sine observasjoner. Alle dokumenter blir bidrag i journalen.

Referanse: http://www.psykiskhelsearbeid.no/opptrappingsplan/

Brukermedvirkning ved (PSTO)

Døgn1 Tromsø  ved  Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (PSTO) er en åpen sengepost med 12 senge-/behandlingsplasser og tar i mot både akutte og elektive innleggelser. To av plassene er øremerket brukerstyrte innleggelser.

Brukermedvirkning er en av to hovedstrategier i Universitetssykehuset i Nord-Norges strategidokument, det er en lovfestet rett, nedfelt i Pasientrettighetsloven og det er nedfelt i nasjonale føringer, som i Helsedirektoratets Plan for brukermedvirkning, Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse (2006). Dette er blant utgangspunktene for arbeidet vårt.

 

Erfaringskonsulenter: Det er opprettet en 100 % Erfaringskonsulentstilling ved PSTO, i dag fordelt på tre personer. Brukerorganisasjonene inviteres til å delta i utvalg og ulike arbeidsgrupper som jobber med kvalitetsforbedringsarbeid. Det vektlegges å få brukerstemmer aktivt med samt at det i utviklingsarbeid.

Nettverksorientert behandling: Senteret har en relasjons- og nettverksorientert profil. Behandlingsrelasjon vektlegges ved at poliklinisk behandler følger pasienten inn til innleggelse gjennom samarbeid og/eller behandlingsansvar. Det søkes også å involvere pasientens private og profesjonelle nettverk i behandlingsarbeidet.

 

 

I PROSJEKTET: F.v. Eirin Rødseth (prosjektleder NST), Anita Stafne (erfaringsformidler) og Dora Schmidt Stendal (fagutviklingssykepleier) ved Døgn 1 Tromsø. (Liv Kristine Langsholt var ikke med på bildet.) (Foto: Jan Fredrik Franzen UNN).

Mer om

brukermedvirkning dokumentasjon empowerment kvalitetsarbeid praksiseksempler tromsø troms spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen