Endret: 26. oktober 2016

Høgskolen i Hedmark

Terningen arena - Høgskolen i Hedmark, campus Elverum

 Høgskolen i Hedmark, campus Elverum

Høgskolen i Hedmark var tidlig ute med praksisnær forskning som trekker inn både praktikere og brukere i selve forskningsarbeidet. Filosofien om at kunnskap blir til gjennom dialog står sentralt.  

Siden 1998 har forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark gjennomført en rekke prosjekter som utforsker psykisk helse og samfunn sett i ulike perspektiver:

De fire perspektivene er

 • Spesialisthelsetjenesteperspektivet
 • Lokalsamfunnsperspektivet
 • Brukerperspektivet
 • Det metodologiske og forskningsetiske perspektiv

Folkehelse er en felles profil for de tre forskningsområdene Psykisk helse og samfunn, Aktiv livsstil og helse og Kvalitet og samhandling i sykepleie, som alle er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark

Målet er å bidra til å utvikle nasjonal og internasjonal kunnskap om folkehelse.

Forskningsområdet psykisk helse og samfunn samarbeider med spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og organisasjonen Mental Helse. Internasjonalt samarbeider miljøet med bl.a. universiteter, høgskoler og praksisfelt i Norden, Nederland, Tyskland, Sveits og Indonesia.

Metodologisk tar forskningen i stor grad utgangspunkt i en bestemt form for aksjonsforskning, nemlig handlingsorientert forskningssamarbeid (co-operative inquiry), der det forventes at resultatene av forskningen skal komme brukere og deres livssituasjon til gode.

Forskningen er gjerne integrert med endringer i praksis, og læring og undervisning utgjør en vesentlig del av prosjektene. Det legges vekt på genuint samarbeid mellom forskere, ansatte i praksisfeltet og brukere av tilbudene innenfor psykisk helse. Alle kan ha en rolle i planlegging, utforming av forskningsdesign, datainnsamling, analyse og presentasjon av resultater. Det legges også vekt på at studenter på mastergradsnivå skal delta i pågående forskning ved avdelingen.

I det månedlige forskningsforumet Forum for praksisnær forskning, som ble etablert i 1998, møtes lærere, brukere, profesjonelle helsearbeidere for å diskutere pågående forskning. Forskere fra andre land, spesielt i Norden, deltar også jevnlig. Forskningsprosjekter i ulike stadier blir presentert og det inviteres til diskusjon om hensikt, design, metode, relevant teori og tillemping i praksis. Under en egen vignett tas i tillegg spørsmål relatert til utviklingsarbeid og forskning, sett fra et brukerperspektiv, opp spesielt.

Pågående forskningsprosjekter innen psykisk helse og samfunn: 

 • Mental Health Promotion by Revovery-oriented Green Care Services
 • Eldres hverdagsliv og psykiske helse – et komparativt lokalsamfunnsperspektiv (2010 2013/15)
 • Identitet, kropp og hverdagsliv i et folkehelseperspektiv (2009-2013)
 • Miljøterapi som virkemiddel for bedret pasientmiljø. Kunnskapsutvikling innen psykisk helsearbeid ved Rumah Sakit Jiwa, Aceh, Indonesia (2010-2013)
 • Ideologi, paradigme og menneskerettigheter
 • Ungdom, psykisk helse og bruk av psykofarmaka
 • Livskvalitet og mestring blant innvandrere i Hedmark og Oppland
 • Ungdom, fysisk aktivitet og psykisk helse

 

Alt om

høgskolen.i.hedmark forskning

Nyttig innen høgskolen i hedmark, forskning:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen