Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Publisert: 28. juni 2013

Forskriften pålegger alle landets kommuner og spesialisthelsetjenesten å etablere en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

2798363 koordinere
VIKTIG JOBB: Koordinerende enhet i kommunen har det overordnede ansvaret for arbeidet med IP. (Ill.foto: www.colourbox.com.)
VIKTIG JOBB: Koordinerende en...
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

§ 2–5. Rett til individuell plan

«Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern» (LOV 1999-07-02 nr. 63 pasient- og brukerrettighetsloven).

 Målet med å utarbeide en individuell plan er å:

  • Bidra til at brukeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • Sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter som har ansvaret for oppfølgingen av tjenestemottaker
  • Kartlegge tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • Vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakerens bistandsbehov
  • Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende
  • Styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltnings-nivåene

Mer om

individuell.plan faglig.kvalitet rehabilitering samhandling øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen