Voldsutsattes møte med hjelpeapparatet kan bli bedre

Voldsutsattes møte med hjelpeapparatet kan bli bedre

Publisert: 06. august 2014

Vold og overgrep rammer sosialt skjevt. Når en samtidig vet at ikke alle voldsutsatte grupper får like god hjelp, er det ekstra viktig å skaffe kunnskap om hvordan og hvorfor. NKVTS har undersøkt udekkete behov i hjelpetilbudet, sett fra ulike synsvinkler.

mann

KJØNNSFORSKJELLER: Menn som har vært utsatt for vold hadde dårligere tilrettelagte tjenester enn kvinner, ifølge en studie gjennomført av NKVTS (Ill.foto: www.colourbox.com).

KJØNNSFORSKJELLER: Menn som h...
METODE
  • Telefonintervjuer med ansatte og ledere i norske kommuner
  • To fokusgrupper med 9 personer som har vært utsatt for vold
  • To fokusgrupper med 17 ansatte i ulike hjelpetjenester i førstelinjen.
  • 16 forskjellige instanser fra tre ulike kommuner var representert i studien
NKVTS
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • NKVTS utvikler, samt sprer, kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress.
  • Formålet til NKVTS er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene vold og traumatisk stress kan medføre.

Mer informasjon på deres hjemmeside.

Mer om

vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner lavterskeltilbud forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen