Kompetansesentre

NAPHA samarbeider tett med andre kompetansesentre nasjonalt og regionalt om sitt oppdrag. En del av dem har vi felles oppdrag med.

Lenker til Nasjonale og regionale kompetansenettverk/kompetanseorganisasjoner innen psykisk helse

Lenker til Nasjonale og regio...

Disse har vi felles oppdrag med (KORUS, RVTS og RBUP/RKBU):

KORUS - kompetansesenter rus

KORUS-Sør - Kompetansesenter rus - region Sør

KORUS Midt-Norge - Kompetansesenter rus - region Midt

KORUS-Nord - Kompetansesenter rus - region Nord

KORUS-Øst - Kompetansesenter rus - region Øst

KORUS Oslo - Kompetansesenter rus - Oslo

KORUS Bergen – Kompetansesenter rus – region vest Bergen. Helse Bergen. 

KORUS Stavanger - Kompetansesenter rus - region vest Stavanger.

RVTS - Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

RVTS Øst - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Øst

RVTS Sør - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Sør

RVTS Vest - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Vest

RVTS Midt - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Midt-Norge

RVTS Nord - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Nord-Norge

RBUP/RKBU - Regionale kunnskapssentre for barn og unge - psykisk helse og barnevern

Sentrene driver utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet.

RBUP Øst og Sør - Regionsenter for barn og unges psykiske helse - Øst og Sør

RKBU Midt-Norge - Regionsenter for barn og unges psykiske helse - Midt-Norge

RKBU Nord - Regionsenter for barn og unges psykiske helse - Nord-Norge

RKBU Vest - Regionsenter for barn og unges psykiske helse - Vest

Brukerstyrte sentre

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling- KBT

Sagatun - brukerstyrt senter

Vårres - brukerstyrt senter

Bikuben - regionalt brukerstyrt senter

ROM-Agder brukerstyrte senter

Andre kompetansesenter:

air.no - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering

AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Aldring og helse - Nasjonalt kompetansesenter

Erfaringskompetanse.no - Nasjonal kunnskapssenter i erfaringskompetanse innen psykiske helse

NAKMI - Fremmer kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge

NAKU - Utvikler det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemning

Nasjonalt senter for selvmordsforskning - Utvikler og sprer kunnskap for å redusere antall selvmord

NKROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

NKVTS - Utvikler kunnskap om vold og overgrep – katastrofer, terror og stressmestring

mestring.no - Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

                                                  — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

RFM Helse Vest - Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

SANKS - samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse

Selvhjelp Norge – Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

RKT - Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

TIPS - Tidlig intervensjon ved psykoser - forskning og opplysning

VIVAT - Førstehjelp ved selvmordsfare

Barns beste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

R-FAAT - Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord RHF

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen