Regional lanserings- og implementeringskonferanse pakkeforløp for psykisk helse og rus, Rogaland

Lanseringskonferanse for ledere og nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i opptaksområdet til Helse Stavanger og Helse Fonna.
Tid og sted

Folkets hus, Stavanger

16. oktober kl 10:00 - 16. oktober kl 15:00

Helse Vest RHF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF inviterer, i samarbeid med Helsedirektoratet, til konferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Påmelding til silje.agnethe.tara.skram@sus.no innen 25.09.2018

Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus. De tre generelle forløpene implementeres i tjenesten høsten 2018, og første pasient skal kunne henvises til disse fra 1. januar 2019. Pasienter kan henvises til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15. februar 2019.

Konferansen vil gi en kort innføring i pakkeforløpenes generelle innhold, inkludert forløpskoordinering, forløpstider og koding. Det legges vekt på brukerperspektivet, samhandling og praktisk gjennomføring.

Lanserings- og implementeringskonferansen retter seg mot:

  • ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket
  • fastleger, ledere og koordinatorer innen psykisk helse og rus i kommunene
  • bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus

For å lykkes med implementeringen er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende representantene engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av dagen. Se "Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus (2018 – 2020)" som beskriver nasjonale og regionale implementeringstiltak. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1447/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforløp%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus%202018-2020.pdf

Program.

10.00 - 10.10     Velkommen ved Helse Vest

10.10 - 10.25     Et løft for sterkere brukerinvolvering ved Karl Olaf Sundfør, RIO

10.25- 11.35      Overordnet målsetting, forventninger og muligheter med innføring av pakkeforløpene ved Helsedirektoratet

11.35 - 12.15     Lunsj

12.15 - 12.45     Det helhetlige forløpet -  om overganger, koordinering og samhandling ved Trude Lønning, rus og psykisk helsesjef, Sandnes Kommune og Bent Horpestad, avdelingssjef, Sola DPS.

12.45 - 13.15:    Kommunens rolle og de som kan henvise til pakkeforløp.Fastlege Olav Thorsen (PKO) & Bjarte Sælevik, tjenesteleder psykisk helse og rusarbeid, Time kommune.

13.15 - 13.30:    Kaffe

13.30 - 13.40      Barn i pakkeforløp – video. Lars Ravn Øhlckers, PHBURA, SUS

13.40 - 14.00     Somatisk helse og levevaner. Torgeir Gilje Lid, KORFOR, SUS

14.00 - 14.20     Koding og kvalitet i pakkeforløp. Bente Urfjell, Helsedirektoratet.

14.20 - 14.50     Veien videre og implementering i praksis. Liv Alsaker Sande, erfaringskonsulent FOUSAM og Ester Marie Espeset, psykologspesialist, Helse Fonna.

!4.50 – 15.00     Avslutning og kommentarer

Se mer informasjon om pakkeforløp på Helsedirektoratets sider.

Relevante artikler:

Ingen treff...