NAPHA-konferansen 2024 Likeverdige tjenester

Om konferansen

tirsdag 12. mar Kl:  09:00 - 14:30 Sted:  Digital
Dette lærer du om
 • Hva menes med 'likeverdige tjenester' og 'generalistkommuneprinsippet', og hvilke krav stiller dette til kommunene? 
 • Måter å organisere psykisk helse- og rustjenestene på.
 • Hva kjennetegner utviklingen i bygde-Norge når det gjelder tilbud og tjenester innen psykisk helse?
 • Interkommunalt samarbeid. Ulike former, funksjoner og effekter. Og erfaringer fra kommuner.  FACT-team og det interkommunale samarbeidet i Sør-Gudbrandsdalen
 • Eksempler fra kommuner på arbeid med brukermedvirkning på systemnivå.
 • Hva gjør andre skandinaviske land? Recovery i Danmark.
 • Likhet og likeverd - utvikling av kommunale psykiske helsetjenester
  Foredragsholdere og tematikk
  Det er et stort utvalg foredragsholdere som skal bidra i løpet av konferansen, og vi gleder oss til mange spennende og inspirerende innlegg.
  Line Eikenes
  Line Eikenes
  Line Eikenes skal snakke om likeverdige tjenester – en forutsetning for at bruker- og pårørende skal få oppfylt sin rett til medvirkning. Selv jobber Eikenes som seniorrådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet. Hun har jobbet mange år som brukerrepresentant i rus og psykisk helsefeltet, og har ledet arbeidet med å utvikle faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning i rus og psykisk helsefeltet.
  Karin Størseth
  Karin Størseth
  Størseth skal snakke om brukermedvirkning på systemnivå. Ørland kommune har i flere år jobbet godt med brukermedvirkning på individnivå. I de senere år har de endret tjenestene og det ble mindre av det. I 2021 fikk de midler til erfaringskonsulent og fokuset endret igjen. I 2022 opprettet de brukerpanel ledet av erfaringskonsulent. Karin H. Størseth har jobbet i Ørland kommune siden 1989. Hun er utdannet fysioterapeut, og har vært kommunefysioterapeut, leder for Folkehelse Fosen, og fra 2015 enhetsleder for Helse og Familie (Familie og forebygging, rus og psykisk helse, Helsestasjon, Fysio- og ergoterapi og Ørland Legetjeneste).
  Sølvi Foss Nyrønning
  Sølvi Foss Nyrønning
  Sølvi Foss Nyrønning er psykiatrisk sykepleier i i psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune, og sammen med Vilde Bye skal hun snakke om resultatet av brukerundersøkelsen de gjennomførte i 2022. De vil gå inn på hva tjenestemottakerne savnet i tjenesten, og hva de satte pris på av det det som ble tilbudt. Nyrønning og Bye vil belyse hvordan de har brukt undersøkelsen i videre arbeid for utvikling av tjenesten.
  Vilde Bye
  Vilde Bye
  Vilde Bye jobber som miljøterapeut i psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune. Hun har en bachelor i psykologi og mastergrad i rus- og psykisk helsearbeid. Sammen med Sølvi Foss Nyrønning skal hun snakke om resultatet av brukerundersøkelsen de gjennomførte i 2022. De vil gå inn på hva tjenestemottakerne savnet i tjenesten, og hva de satte pris på av det det som ble tilbudt. Nyrønning og Bye vil belyse hvordan de har brukt undersøkelsen i videre arbeid for utvikling av tjenesten.
  Bent Aslak Brandtzæg
  Bent Aslak Brandtzæg
  Bent Aslak Brandtzæg tar utgangspunkt i utfordringer og muligheter som små distriktskommuner har med tanke på å fylle sin rolle innenfor generalistkommunesystemet. Dette inkluderer behov for interkommunalt samarbeid og aktuelle samarbeidsmodeller. Brandtzæg er seniorforsker og forskergruppeleder for kommunal og regional utvikling ved Telemarksforsking. Han har vært ansatt ved Telemarksforsking siden 1995, og har bred kjennskap til kommunal sektor. Faglige interesseområder er knyttet til kommunens rolle som tjenesteprodusent, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena. Det inkluderer også temaer som interkommunalt samarbeid, partnerskap, innovasjon, samskaping og bærekraftig stedsutvikling. De senere årene har Brandtzæg gjennomført flere utredninger som belyser kommunene utfordringer og muligheter innenfor generalistkommunesystemet.
  Christin Wangen Sjølie
  Christin Wangen Sjølie
  Helsehuset er et eksempel på hvordan man kan organisere en kommunal helsetjeneste og hvordan skape en innovativ og bærekraftig tilnærming til helse. Christin Wangen Sjølie skal snakke om hvordan helsevesenet og samfunnet kan rigges slik at innbyggerne kan å ta gode valg og delta i ulike tilbud. Christin Wangen Sjølie er psykologspesialist og kommunepsykolog i Hemsedal kommune. Sjølie kommer fra Oslo og har tidligere jobbet med å etablere Mestringshuset i Asker kommune. Hun flyttet til Hemsedal kommune for snart fem år siden, og bor nå på en gård med mann og to barn og 100 forskjellige dyr i naturskjønne omgivelser.
  Sara Blåka
  Sara Blåka
  Sara Blåka skal snakke om hvordan norske kommuner i dag praktiserer interkommunalt samarbeid og hvilke konsekvenser det har for det kommunale tjenestetilbudet. Det redegjør for hva forskere i dag vet om hvordan samarbeid påvirker kommunenes tilgang til fagkompetanse, utstyr og ressursbruk. Blåka er ansatt for postdoktor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og forsker II ved NORCE – Norwegian Research Centre. Hun jobber særskilt med temaer knyttet til kommunal politisk og administrativ organisering og hvordan samhandlingsformer påvirker ressursutnyttelse i lokal forvaltning.
  Torun Bakken
  Torun Bakken
  Kommunene i Fosenregionen har lang erfaring med interkommunale tjenestesamarbeid, de første formelles samarbeidene ble etablert i 1990, og de fleste av deres tjenestesamarbeid ble etablert rundt 2000-tallet. Torun Bakken vil sammen med Eirik Aronsen dele noen av deres erfaringer, spesielt innenfor kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Torun Bakken er utviklingsleder i Fosenregionen. Fosenregionen er et interkommunalt politisk råd (regionråd) som jobber med ulike utviklingsprosjekter for kommunene på Fosen.
  Eirik Aronsen
  Eirik Aronsen
  Kommunene i Fosenregionen har lang erfaring med interkommunale tjenestesamarbeid, de første formelles samarbeidene ble etablert i 1990, og de fleste av deres tjenestesamarbeid ble etablert rundt 2000-tallet. Aronsen vil sammen med Torun Bakken dele noen av deres erfaringer, spesielt innenfor kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Eirik Aronsen er daglig leder i Fosen helse IKS. Fosen helse IKS er et interkommunalt selskap som har gode erfaringer med tjenesteutvikling og tjenestesamarbeid innen kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Det er blant annet etablert samarbeid om kommunepsykolog og Rask psykisk helsehjelp gjennom selskapet.
  Gitte Ejlskov Schrøder
  Gitte Ejlskov Schrøder
  Schrøder vil snakke om involvering av de mange perspektiver på recovery og rehabilitering har vært med på å sikre en sterkere recovery-orienteret tilgang i Herning. Hvilke forandringer de har oppnådd og ser i fremtiden, men også de humpene som har vært på veien. Gitte Schrøder er prosjektleder for omlegging til recovery-orienteret rehabilitering i Herning Kommune. Hun er avdelingsleder for lærings- og mestringsaktiviteter i sosialpsykiatrien, og leder for deres PEERs. Schrøder har fokus på å styrke den kommunale recovery-understøttende rehabilitering. Jeg er overbevist om, at dette best skjer gjennom samskapelsesprosesser mellem borgere, fagpersoner, ledelse, politikere, organisasjoner og sivile aktører. Recovery skjer hos den enkelte, men vi er sammen om, at det kan få lov til at skje.
  Kirsti H. Engan-Skei
  Kirsti H. Engan-Skei
  Lillehammer er vertskommune for interkommunalt samarbeid i Sør-Gudbrandsdal. FACT-team Sør-Gudbrandsdal har gått fra prosjekt til ordinær drift og er et resultat av interkommunalt samarbeid over tid. Kirsti H. Engan-Skei vil, sammen med Storhov, si litt om organisering, den praktiske hverdagen og suksessfaktorer. Engan-Skei er enhetsleder for FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i rus- og avhengighet og ledelse. Engan-Skei har erfaring fra akuttpsykiatri, arbeidsmarkedsbedrift, rusbehandling og NAV, og var forprosjektleder før etablering av FACT-team Sør-Gudbrandsdal og koordinator for interkommunalt samarbeid i regionen.
  Håkon Skard
  Håkon Skard
  Håkon Skard vil snakke om hvordan det står til med tverrfaglighet og samhandling i kommunen, og hva Psykologforeningen mener er status og utviklingsbehov. Skard er spesialist i voksenpsykologi og har vært president i Norsk Psykologforening siden 2019.
  Ellen Hoxmark, leder i NAPHA
  Ellen Hoxmark, leder i NAPHA
  Innleder konferansen
  Simen Pedersen
  Simen Pedersen
  Simen Pedersen e partner i Menon Economics. Han er utdannet samfunnsøkonom med profesjonsmaster fra Universitetet i Oslo. Simen har tidligere arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, Econ Pöyry (tidl. Econ Analyse) og Vista Analyse. Simen leder følgeevalueringen av barnevernsreformen og leder Menons velferdsatsing. I foredraget sitt skal han snakke om funnene fra to av Menons rapporter med titlene Ståa i norske kommuner og Størrelse teller.
  Program for dagen

  Programledere: Stian Reinertsen og Elin Sivertsen 

   

  09.00 

  Velkommen til konferanse   
  Ellen Hoxmark, leder, NAPHA 

   

  09.10 

   

  Hva mener vi med likeverdige tjenester? 
  Line Eikenes, rådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet 

   

  09.35 

  Generalistkommuneprinsippet og kravene til kommune 

  Simen Pedersen, samfunnsøkonom og partner, Menon Economics 

   

  09.55 

  Pause 

   

   

  10.05 

   

  Brukermedvirkning på systemnivå i Ørland kommune 

  Karin H. Størseth, enhetsleder familiehelse, Ørland kommune 

   

  10.25 

  Hva setter brukerne av tjenestene i Røros pris på med hjelpen de får? 

  Sølvi Foss Nyrønning, psykiatrisk sykepleier, og Vilde Bye, miljøterapeut, psykisk helse og rustjeneste, Røros kommune 

   

  10.45 

  Pause 

   

   

  10.55 

   

   

   

   

  Hva kjennetegner utviklingen i Bygde-Norge og tilbud av tjenester innen psykisk helse? 
  Bent Aslak Brandtzæg, seniorforsker/geograf, Telemarksforsking 

   

  11.15 

   

  Helsehuset i Hemsedal – ei ny organisering av psykisk helse- og rustjenesten 

  Christin Wangen Sjølie, psykologspesialist/kommunepsykolog, Hemsedal kommune 

   

   

   

   

  11.35 

  Lunsj 

   

   

  12.05 

   

   

  Interkommunalt samarbeid med ulike former, funksjoner og effekter 

  Sara Blåka, postdoktor, Universitetet i Agder 

   

  12.25 

   

  Erfaringer fra det interkommunale samarbeidet i Fosen 

  Torun Bakken, utviklingsleder, Fosenregionen og Eirik Aronsen, daglig leder, Fosen Helse 

   

  12.45 

  Pause 

   

   

  12.55 

   

   

  Herning – Danmarks fremste recovery-kommune             

  Gitte Ejlskov Schrøder, afdelingsleder, Herning kommune 

   

  13.40 

  Pause 

   

  13.50 

   

   

  FACT-team og det interkommunale samarbeidet i Sør-Gudbrandsdalen 

  Kirsti H. Engan-Skei, FACT-team Sør-Gudbrandsdalen, og Hege Storhov, fagkoordinator, Lillehammer kommune 

   

  14.10 

   

  Likhet og likeverd - utvikling av kommunale psykiske helsetjenester

  Håkon Skard, president, Norsk psykologforening 

   

  14.30 

  Avslutning 

   

Ressurser og filer

Intervju med Håkon Skard, president i Psykologforeningen. Han var siste taler ut på konferansen 12. mars.
– Vi må gi slipp på likhetsprinsippet