Publisert: 16. mars 2020.   Endret: 14. mars 2021

Koronakrisen og psykisk helsearbeid

Illustrasjonsbilde av koronavirus

AKTUELT: Covid-19-pandemien og tiltakene for å stoppe spredning av viruset får konsekvenser for de med psykisk helse og rusutfordringer. NAPHAs temaside har informasjon for de kommunale psykisk helse og rustjenestene, og vi oppdaterer den jevnlig. 

Oppdatert temaside

I denne temaartikkelen samler NAPHA informasjon som kan være nyttig for tjenestene under pandemien.

Helsedirektoratet.no har anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører. 

Direktoratet påpeker at rådene må sees i lys av den til enhver tid gjeldende situasjonen. På deres temaside finner du oppdatert informasjon om hvilke kommuner som er omfattet av regionale tiltak på nivå A, B og C iverksatt av regjeringen, og lenke til Helsenorge.no der du kommer deg videre lokale tiltak og informasjon på den enkelte kommunes hjemmesider. 

Helsenorge.no har oversikt over hjelpetelefoner for befolkningen.

Ta den aktuelle situasjonen i betraktning!

På Helsedirektoratets temaside finner du den nasjonale koronaveilederen med beslutninger og anbefalinger. Kapittel 10 om  kommune- og spesialisthelsetjenestenes ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene. Dette er omtalt på napha.no. Kommunene har fått en forsterket anmodning om å ivareta utsatte barn og unge. Samhandling med spesialisthelsetjenesten skal vektlegges, og det er viktig å opprettholde dialog og oppfølging av brukere, hvis tjenester skulle måtte redusere tilbudet. 

Bruk de oppdaterte nettressursene

Kompetansesentrene regionalt og nasjonal samarbeider for å støtte kommunale psykisk helse-og rustjenester med informasjon.

Psykososialberedskap.no, drives av RVTS Øst. Dette er nye nettsider til støtte for hele kjeden fra brukere, pårørende, hjelpere og befolkningen generelt under pandemien. Nettstedet dekker 12 ulike områder, deriblant ivaretakelse av hjelpere, kriseledelse, selvmordsforebygging, forebygging av familiekonflikt, stressmestring og psykologisk førstehjelp til rammede.

Kommunetorget.no er utviklet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og flere Korus. Det driftes av KoRus Nord og er oppdatert i november med:

Hver 14. dag publiseres de kommunale kartleggingsrapportene og erfaringer knyttet til korona og kommunalt rusarbeid fra praksisfeltet, inklusive brukernes erfaringer. 

SERAF har utarbeidet informasjonsmateriell til både helsepersonell og rusbrukerne selv. Dette er nyttig og inneholder blant annet plakater til å henge opp.

Siste forskning

Resultater fra en ny studie fra NKVTS om korona-nedstengningens konsekvenser, tyder på at redusert tilgjengelighet til behandling har blitt en belastning for personer med psykiske vansker og rusproblemer. Det knyttes til stressreaksjoner, angst, depresjon, ensomhet, selvmordstanker og somatiske smerter hos brukerne. Det er derfor viktig å opprettholde og styrke behandlingstilbudet fremover.

Forebygge med proaktiv oppfølging 

Forskning fra tidligere epidemier viser at:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anbefaler at helsetjenestene driver

Hvordan tjenestene kan fortsette å hjelpe

Bemanning og beredskap er kritisk nå. Smittevern og fysisk avstand gjelder. Vi holder kontakten med tjenestene for å finne ut hvor utfordringene ligger og hvor de gode løsningene finnes. 

3. april publiserte NAPHA en 

Vi har også skrevet at krisen innebærer en ny usikkerhet for mange brukere av tilbud og behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Solveig Kjus, medforsker i NAPHA, skriver om dette i innlegget sitt:

Rusmiddelbrukere er en spesielt utsatt gruppe. Vi har møtt tjenestene i Lindesnes, som sier det ikke er lett å få alle til å forstå smittefaren og forholde seg til restriksjonene.

Mer om psykisk helsearbeid under pandemien

Nedenfor finner du en oversikt over det vi har publisert om psykisk helsearbeid under koronakrisen siden mars. Se også Utforsk kunnskapsbasen, eller ved å klikke på taggene korona, koronakrisen eller koronakrisen og psykiskhelsearbeid i enkeltartikler. 

 

 

Alt om

koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid koronakrisen korona

Nyttig innen koronakrisen og psykisk helsearbeid, koronakrisen, korona:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen