Publisert: 11. oktober 2017.   Endret: 10. oktober 2017
Hjelpes opp av erfaringsmedarbeidere. COLOURBOX26262871

Erfaringsmedarbeidere gir økt tillit

Erfaringsmedarbeidere gir økt tillit

Da forskere undersøkte hvordan brukere opplevde å samarbeide med erfaringsmedarbeidere, fant de ut at erfaringsmedarbeiderne bidro til økt tillit til tjenesten.

- Erfaringsmedarbeiderne har en unik kompetanse som gjør at de kan dele erfaringer og opplevelser og bidrar med kunnskapsoverføring. Vi fant ut at møtene hvor erfaringsmedarbeidere deltok ble preget av en stor grad av likeverdighet, tillit og troverdighet. Dette er jo også noen av kjerneelementene i recovery, sier Marit Borg.

Hun er ergoterapeut og professor i psykisk helsearbeid. Borg og Tommy Lunde Sjåfjell er to av de fire, ved Senter for Psykisk Helse og Rus (SFPR) ved Høgskolen i Sørøst-Norge, som har jobbet fram rapporten. Sjåfjell er erfaringsmedarbeider og utdannet vernepleier.

Les rapporten her.

Håpsbærere

Forskerne forteller at mange definerte at noe av det viktigste ved erfaringsmedarbeiderne var at de bidro som håpsbærere. Studiens informanter formidlet at de ønsket både samarbeid med fagpersoner og erfaringsmedarbeidere. Fagpersoner kunne ha viktig og nødvendige kunnskaper som var verdifulle i personens bedringsprosesser. Erfaringskompetansen var et godt supplement og var særlig viktig knyttet til håp og tro på egne potensialer. Erfaringsmedarbeidere la ofte vekt på å se framover og se muligheter i stedet for å dvele ved fortiden og problemer.

- Flere påpekte betydningen av å treffe noen som har hatt utfordringer og senere hadde fått seg jobb på bakgrunn av utfordringene. Det gjør noe med vår egenverdi, sier Sjåfjell.

Noe av det brukerne trakk fram som svært positivt med erfaringsmedarbeiderne var at de var tilgjengelige, i langt større grad enn fagpersonene var.

- De kunne kontakte erfaringsmedarbeiderne både på kveldstid og i helga. De var tilgjengelige på telefon, facebook og så videre. Det ga dem en trygghet, kommenterer Borg.

Selv om erfaringsmedarbeideren i de fleste tilfellene var en positiv ressurs, kom det også fram i prosjektet at de i noen tilfeller var for opptatt av sin egen historie og sine egne løsninger. Samarbeide med både fagpersoner og erfaringsmedarbeidere var derfor sentral.

Ønsker at fagfolk gir mer av seg selv

Borg forteller at en god del brukere savner at fagfolk byr mer på seg selv og sine erfaringer.

- Flere av informantene oppfordret fagfolk til å tørre å være mer personlige. Selv om det er spissformulert er kanskje en fagperson for mye opptatt av faget, mens en erfaringsmedarbeider som har eget liv som fag derved fremstår som et mer «ekte» menneske, sier Tommy Sjåfjell og Marit Borg.

Kanskje er fagfolk litt redd for å by på seg selv. Her kan erfaringsmedarbeiderne fungere som en brobygger. Ut fra studiens funn framgår det at erfaringsmedarbeidere bidrar som brobygger på to ulike vis- dels innenfor tjenestene og dels i forhold til lokalmiljøet.

- I tjenestene var det eksempler på at erfaringsmedarbeidere fungerte som oversettere for uforståelige praksiser og språk, de deltok sammen med personen på møter og var også formidlere av tips om gode tjenester og smarte ting å gjøre. Overfor samfunn og lokalmiljø, kunne det handle om informasjon om ulike aktiviteter i kommunen, være med på nye arenaer og støtte personen i å ta sjanser og delta i ulike sammenhenger, forklarer Marit Borg.

Rapport:

«Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus» heter rapporten som er utarbeidet av Senter for psykisk helse og rus, Fakultetet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom SFPR og Nasjonalt kompetansesenter for erfaringskompetanse.

Om studien:

Studien har benyttet både kvalitativ og kvantitativ metode. I den kvalitative delen er det gjennomført fokusgruppeintervjuer med 26 personer. I den kvantitative delen er det samlet inn sosialdemografiske data fra de ulike deltakerne og benyttet Recoveryverktøyet INSPIRE.

Stolthet: Marit Borg og Tommy Lunde Sjåfjell forteller at de ble positivt overrasket over den tydelige stoltheten som fantes i miljøene over at de hadde erfaringsmedarbeidere med på laget. (Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Kommenter:

Mer om

erfaringskonsulent forskningsrapporter brukererfaringer recovery forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen