Publisert: 12. oktober 2017.   Endret: 12. oktober 2017
Deltakere, Forum for rus og psykisk helse i Buskerud

NYTTIG FOR PLANLEGGING: BrukerPlan-kartlegging oversikt over behovet for psykisk helsetjenester. Her har deltakere på Forum for rus og psykisk helse i Buskerud fått lagt frem resultatene fra i fjor.  Foto: Irene Wormdahl/NAPHA

-Flere bør kartlegge med BrukerPlan

-Flere bør kartlegge med BrukerPlan

Forebygging og tidlig innsats ser ut til å virke. Dette er blant nyttige resultater fra BrukerPlan 2016 som ble lagt frem for Buskerud 11. oktober. Men, flere kommuner må kartlegge! Sier NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen.

1 av 5 kommuner i Buskerud har gjennomført BrukerPlan-kartlegging i 2016. En gevinst er oversikt over brukernes behov for psykisk helsetjenester. Virksomhetsleder i Hurum ser nytten:

-Jeg er opptatt av BrukerPlan fordi det man tenker, det man tror og det man mener ikke alltid forenlig med den reelle situasjonen i kommunen, sier Kirsten Willett Jansen, virksomhetsleder, Hurum kommune.

Dette er helt i tråd med det budskapet som Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA, har når han ønsker at flere kommuner skal kartlegge med BrukerPlan og bruke tallene de får ut av dette på en systematisk måte i kommunens tjenesteutvikling innenfor rus og psykisk helse.

-Dersom kommunen gjør en grundig jobb med kartleggingen gir BrukerPlan et godt informasjonsgrunnlag for målrettet og kostnadseffektiv ressursbruk og tjenesteutvikling, sa Reinertsen.

NAPHA presenterte resultatene fra 2016 på Fylkesmannens Forum for rus og psykisk helse 11. oktober 2017.

Færre har omsorg for barn

Kartleggingen i Buskerud-kommuner/Vestre Viken HF forteller blant annet at en fallende andel brukere har IP, men en økende andel har tiltaksplan, kriseplan og ansvarsgruppe i 2016 sammenlignet med 2015.

Kartleggingen viser også at det er flere brukere som har samvær med barn i 2016 sammenlignet med 2015, mens færre som har omsorg med barn i 2016.

Flere resultater

Områder som er kartlagt er blant annet brukeres boligsituasjon, økonomi, psykisk helse, fysisk helse, sosiale nettverk, om de er utsatt for vold og om de har omsorg for barn.

For eksempel er få av brukerne i kommunene som har samlet inn data gjennom BrukerPlan bostedsløse (2%), mens mange (83%) har stabile boforhold i egen eller leid bolig. Dette tilnærmet identisk med kartleggingen i 2015.

-Dette bør dere kanskje gjøre

-Utfra tall og data som er samlet inn i Buskerud, kan det se ut som tjenestene der bør konsentrere seg om følgende områder fremover, forklarer Reinertsen:

 • Psykisk helse: Fortsette å arbeide med stabilisering og bedringsprosesser
 • Arbeid og aktivitet: Arbeide for å få flere i arbeid og meningsfull aktivitet
 • Bolig: Få på plass mer differensierte botilbud
 • Vold i nære relasjoner: Arbeide i retning av en ‘Null-visjon’

BrukerPlan i seg selv gir ikke bedre tjenesteutvikling, men kan være veldig nyttig som beslutningsgrunnlag og gi retning. Hvis dere bruker tallene og de data som dere får ut av brukerplan, så kan dette fortelle mye om hvor dere bør sette inn innsats i kommunen fremover, sier Reinertsen.

-Flere kommuner bør kartlegge!

Men, flere kommuner i Buskerud bør ta i bruk BrukerPlan. I opptaksområdet Vestre Viken HF i Buskerud har 5 av 23 kommuner kartlagt. Dette under landssnittet.

NAPHA anbefaler at grunntjenestene i alle kommuner, ikke bare noen få, kartlegger.

-Dette vil gi bedre oversikt og sammenlikningsgrunnlag, sier Reinertsen.

Det er nyttig! 

Kommuner som NAPHA har vært i kontakt med forteller om positive effekter av at de har begynt å kartlegge med brukerplan. Blant annet:

 • Gitt mulighet til bedre prioriteringer
 • Mer ressurser tilført rus og psykisk helsefeltet
 • Forebygging og tidlig innsats når mer frem
 • Kan sammenligne seg med andre (nabokommunen, fylket, lignende kommuner, nasjonal norm) og vurdere behov i egen kommune ut fra dette.
 • Ut fra tallene velge fokus som gir bedre tjenester på riktigere steder.

Skaffer dokumentasjon

For Kirsten Willett Jansen i Hurum kommune har BrukerPlan og resultatene fungert som god dokumentasjon på flere måter.

-Både når man søker prosjektmidler og gjennomfører prosjekter. Og når man registrerer på nytt får en dokumentasjon på om de tiltak/prosjekter man setter i gang virker, sier hun.

Ta i bruk brukerplan? Kom 2. november!

Alle som kommuner i Buskerud / Vestre Viken som ønsker å gjennomføre BrukerPlan-kartlegging, oppfordres til å komme på KoRus Sørs samling 2. november. Sted: Lampeland Hotell.

Påmelding via KoRus Sørs nettsider, kurs og konferanseoversikten.

 

 

 

 

 

STIAN REINERTSEN, faglig rådgiver i NAPHA
Forum for rus og psykisk helse i Buskerud

 11.-12. oktober 2017, Sundvolden hotell, Hole kommune i Buskerud

Om forumet:

 • Samler ansatte i tjenestene og medlemmer i brukerorganisasjoner innen rus og psykisk helse i Buskerud.
 • Arena for faglig påfyll og nettverksbygging, til beste for brukerne av tjenestene.
 • Møteplass mellom 1 og 2 linjen.
 • Hensikten/fokuset er at det skal bidra til bedre samhandling
 • Faglig oppdatering
 • Startet i 2001
 • Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud
 • Arbeidsgruppe m/ representerer fra Hallingdalskommunene, Lier kommune og Drammen kommune og Vestre Viken, Mental Helse Buskerud, NAPHA, KoRus-Sør og Kirkens Bymisjon.

Kommenter:

Mer om

brukerplan buskerud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen