Ny kunnskap må tas i bruk

Ny kunnskap må tas i bruk

Riksrevisjonens undersøkelse / Publisert: 04. juni 2021.   Endret: 09. juni 2021

Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester ble lagt frem 3. juni. Den viser at det fortsatt er en vei å gå for å komme i mål med å tilby best mulig tjenester.

Ellen Hoxmark

Rapporten til Riksrevisjonen: – Flere av prosjektene vi jobber med å implementere svarer ut behov som påpekes i rapporten, sier Ellen Hoxmark, leder i NAPHA. (Foto: NAPHA)  

Rapporten til Riksrevisjonen:...
Tilhørende kompetansesentre sine arbeidsområder

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
Bidrar til å utvikle og heve kvaliteten på tjenestene til personer med samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser.

Kompetansesenter rus (KoRus)
Regionale sentre som bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Bidrar til implementering av regjeringens handlingsplaner innen feltene forebygging av vold, overgrep, menneskehandel, terror, traumelidelser, selvskading og selvmord.

Regionsenter for barn og unges psykisk helse og barnevern/ Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RBUP/RKBU)
Øker kompetansen og kvaliteten i de offentlige tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse. 

Mer om

kvalitetsarbeid rapport behandling.i.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen