Hanne Wilhelmsen Giske

Hanne Wilhelmsen Giske

Kommunikasjonsrådgiver NAPHA
NAPHA
Epost: hanne.giske@samforsk.no
Telefon: 913 69 191

I NAPHA jobber jeg opp mot satsingsområdene våre tilbakemeldingsverktøy, samhandling, brukermedvirkning i tjenestene, FACT ung og ACT- og FACT-team.

Til daglig jobber jeg operativt med kommunikasjon. Jeg produserer blant annet en del saker for nettsidene våre napha.no, jobber med sosiale medier og oppdatering av statisk informasjon. Jeg begynte å arbeide i NAPHA i januar 2021. Fra tidligere har jeg erfaring med forskningsformidling, og jeg har blant annet jobbet for RBUP Øst og Sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), Veterinærinstituttet og Selvhjelp Norge. Jeg har en bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra OsloMet og en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo.

Jeg ser det som en ære å få jobbe for NAPHA og gleder meg over å kunne være med å bidra til et kunnskapsbasert og stadig bedre lokalt psykisk helsearbeid, hvor den som trenger det får god hjelp og støtte. Jeg brenner for forebygging av psykiske vansker og viktigheten av å ta tak – tidlig og før problemer rekker å vokse seg store og uhåndterlige. Tidlig intervensjon og mer og bedre folkeopplysning om psykisk helse og uhelse er derfor en av mine kampsaker.  

Artikler fra Hanne Wilhelmsen Giske på Napha.no:

Ønsker å nå flere med digitale selvhjelpskurs
Søk tilskudd til ACT- og FACT-team
– Bostedsløse er blant de mest marginaliserte i samfunnet
12 råd for hvordan du kan håndtere voldshendelser
– Jeg synes det er utrolig fint å få snakke om vold
Andre dag av fag- og forskningskonferansen er i gang
– Ingen ønsker å sitte alene i et hus eller en leilighet
Pakkeforløp - fra byrde til mulighetsrom i Oslo og Viken
10 tips til oppstart av ACT/FACT-team
– Bolig er mer enn tak over hodet 
Invitasjon til opplæring i ACT og FACT
Nedleggelse av døgnplasser resulterte i unikt prosjekt 
Kommunalt FACT-team i Namsos 
Er brukermedvirkning kun kakepynt?
Ny nasjonal ressursgruppe for FIT  
Ny kunnskap må tas i bruk
9 råd for bedre samhandling
Utredningen om FACT Ung er levert til Helsedirektoratet
– Volden er mye nærmere enn vi tror
Statusoppdatering på pakkeforløpene 
Helsedirektoratet utarbeider nye anbefalinger om brukermedvirkning
E-læring i Feedback informerte tjenester
Nyttig med FACT-Sikkerhet i Vestre Viken
FACT-Sikkerhet Innlandet
– Alle må bli flinkere til å banke på den døra
15 råd ved implementering av Feedback informerte tjenester
– Man må jobbe med måten man gir informasjon på
Forskningsprosjekt bidro til økt brukermedvirkning i tjenesten
Avholder valg på botreningssenteret
Hvordan lykkes med bruk av FIT i FACT-team? 
Full treff med pårørendegruppe
Stor satsing på unges psykiske helse i statsbudsjettet
– Oi, er det slik de opplever oss?
Tjenestemottakerne har tilgang til allmennlege og fysioterapeut gjennom FACT-teamet
– Det er forskjell på ansvarsfordeling og ansvarsdeling
Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
– Reell brukermedvirkning er noe av det beste som har skjedd
Mer penger til FACT Ung og nytt lavterskeltilbud
Helsedirektoratet tilbyr nye apper mot psykiske vansker
FACT Gamle Oslo vant Forbedringsprisen
Hvorfor opprettelsen av helsefellesskap går tregt 
– En familiegruppe handler om å involvere og invitere familien inn i behandlingen
– Det å anerkjenne pårørende er veldig viktig i tilfriskingen
Bli kjent med våre nyansatte i NAPHA i 2021
Tilskuddsordning for studenthelse er økt i budsjettforliket
Har du oppdaget julekalenderen vår?
Nye nasjonale faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk helsevern
– Tilbakemeldingsverktøy kan være en samtaleåpner for vanskelige tema
Å droppe forkortelser og fremmedord var suksessfaktor for samhandling
– Vi må bygge et samfunn for alle
– Det må få en reell effekt det folk svarer når vi spør 
Se foredrag om stort forskningsprosjekt på IPS innen arbeid og psykisk helse
Det handler om å gripe mulighetene 
Velkommen til ACT/FACT-webinarer i vår 
– Tar vi oss ordentlig tid til å høre på svaret? 
Gode levekår der du bor – uavhengig av hvilken familie du vokser opp i
Suksesskriteriene er å ta pasienten og alle involverte tjenester og samarbeidspartnere på alvor  
Faktorer som kan fremme samhandling 
– Alle overganger i livet vil føre til en risiko for ensomhet
Slik kan erfaringskonsulenter best bidra til tjenesteutvikling
Ser behov for sterkere styring og mer øremerkede midler
FACT Ung-webinaret er nå publisert
Invitasjon til opplæring i ACT og FACT 2022/2023
Nå strammes FACT-modellen inn 
– Det er morsomt å jobbe interkommunalt
Arbeidet med ny opptrappingsplan og ny forebyggings- og behandlingsreform er i gang
Vil skape en mer bærekraftig helsetjeneste ved bruk av erfaringskompetanse og frivillige likepersoner
Trenger du noen å snakke med i påska?
Overrasket over hvor gode erfaringer brukerne hadde hatt med FACT
Ny oppgradering av tilbakemeldingsverktøyet Norse 
Integrert behandling i FACT-team – vanskelig, men viktig
– Jeg er ikke i tvil om at FACT Ung er rette veien å gå
Trøndelag skal teste ut en nasjonal folkehelsekampanje 
Astrid Weber er nyansatt som faglig rådgiver i NAPHA 
– Vi må slutte å sammenligne andres ytre med vårt indre 
Praktiske råd for FACT ung-forprosjekt
Nytt nettverk for erfaringskonsulenter i Innlandet
Hva når hjelpa ikke hjelper? – fire råd
Hva er brukermedvirkning for ungdom? 
Manual for integrert behandling av ROP-lidelser er nå tilgjengelig på norsk
– Det er et veldig spennende studium, der den tradisjonelle tenkningen blir utfordret 
Gratis FIT-webinar for ledere 23. august (ny dato)
– Jeg skulle ønske at mamma også kunne vært til stede, for dette er et arrangement i hennes ånd
– Jeg tenker at folk raskt må få en førstesamtale
Birgit Valla fikk prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern
– Jeg er en støtteperson som sammen med teamet ser deg, hører på deg og heier på deg
Nytt brukerpanel på Ørland
Har ukentlige digitale drop-in-møter for ansatte i DPSet, bydeler og NAV 
Ser et enormt potensial i å gi flere med alvorlige psykiske lidelser mulighet til å jobbe
En unik møteplass for arbeidsgivere som har erfaringskonsulenter tilsatt
– Å lage låter om hvor dårlig jeg har det har vært min måte å klage på, min form for terapi
Det norske tjenestesystemet har barrierer for integrert behandling, men FACT-team kan gi muligheter  
Seks tilpasninger kan øke FACT-modellens potensiale i rurale strøk
Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv
– De siloene vi putter mennesker ned i er uhensiktsmessige, vi må jobbe bedre på tvers
300 millioner kroner til styrking av psykisk helse- og rusfeltet
Regjeringen ønsker mer rettferdig fordeling av midler gjennom å gi færre organisasjoner og tiltak øremerkede midler
Ny nettportal for barn og unges psykiske helse og barnevern
NAPHAs innspill til Opptrappingsplanen: Det trengs et skikkelig løft og en helhetlig satsing!
Å ha møte med nettverket, til personen som har psykiske vansker, og la alle prate åpent og ærlig kan gi effekt
– Vi skulle gjerne holdt enda flere nettverksmøter
Rådslag om samhandling innen rus og psykisk helse i Trøndelag
Forsker på hva som kan bidra til å forhindre trusler og vold fra tjenestemottakere
Helsedirektoratet ønsker alle interesserte velkommen til digitalt rådslag om brukermedvirkning innen rus og psykisk helse
Helseministeren merker seg de positive erfaringene med FACT ung
– Av respekt for de som søker hjelp skulle det bare mangle at vi spør og ser på om det vi gjør nytter
Både ungdommene og de pårørende opplever at ungdommene får god hjelp fra FACT ung-team
Kristin går Norge på langs for Psykiatrialliansen
Hvordan kan vi samarbeide mer for å gi folk, som mottar tjenester fra begge tjenestenivå, bedre hjelp?
– Vi håper flere kommuner og helseforetak ser på muligheten for å, i samarbeid, etablere FACT Ung-team
– Det er viktig å vite hva som skjer der ute, og hvilke tilbud som finnes, slik at man kan være rask med å henvise folk   
– For de unge er uker og måneder for lenge
Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
Økning i antall ansatte innen rus og psykisk helse i 2022
Kort introduksjonsfilm om tilbakemeldingsverktøyet Feedback informerte tjenester
Flere aktører i Modum kommune samarbeider for å redusere utenforskap
Søk tilskudd til IPS i ACT-, FACT- og FACT ung-team
NAPHAs julekalender med quiz 2022
Årets nasjonale recoverykonferanse er i gang
Recoverykonferansen 2022
– Når NAV fungerer på sitt beste klarer de å finne gode matcher mellom arbeidsplass og arbeidstaker
Stor samling for bedre samhandling i Finnmark 
– I FACT ung er det samarbeid som er i fokus
– Rydd unna plass til forbedringsarbeid
Oppfølging av personer med store og sammensatte behov: – Det er et stort landskap å dekke
– Kompetansesentrene må hjelpe kommunene å prioritere
Søk tilskudd til ACT-, FACT og FACT ung-team innen 31. mars!
Øygarden tilbyr, som første kommune i landet, intensiv EMDR traumebehandling – på nett
Rådene utarbeidet på Trøndersk rådslag 2022, er klare
I dag er det offisiell åpning av Sortlandshjelpa
– Jeg tror den lange relasjonelle oppfølgingen, på ungdoms premisser, er et nytt bein i fagfeltet som er kommet for å bli
Webinar for regioner som vil søke forprosjekt til FACT ung-team
Britisk forsker om de sosiale forskjellene i Norge: – You do well, but there are reasons to want to do more.
Bedre kommunikasjon mellom helsetjenestene, politiet og pårørende kan gi færre uønskede hendelser
Ny utdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser
Ny utdanning i sosialt entreprenørskap kan hjelpe folk å realisere idéene sine
Sykehusutvalget foreslår mindre målstyring, enklere rapportering og felles samhandlingsbudsjett
Et nytt rammeverk, som kan erstatte den diagnostiske modell, er nå oversatt til norsk
Tina ble fratatt barna: Nå tilbyr hun kurs sammen med barnevernet for å gi foreldre håp
Unge pårørende: Tjenesten bør ha et helhetlig familieperspektiv der alle i familien blir sett og hjulpet
Recoveryorientert språkguide er nå oversatt og tilgjengelig på norsk
– Jeg tror det er mer enn nok ressurser i helsetjenesten hvis vi bare brukte de på rett vis
Forskningsartikkel om erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold kåret til årets forskningsartikkel 
Multisystemisk terapi, arenafleksible ungdoms- og familieteam og FACT ung er supplerende tilbud
– Vi vil opprettholde samme aktivitet som vi planla for i fjor
Kristin Trane disputerte 24. mai
Ny presisering fra Helsedirektoratet gir arbeids- og utdanningsspesialister mulighet til å jobbe i helsetjenesten
Revidert utgave av Sammen om mestring kommer på ekstern høring høsten 2023
Opptrappingsplanen lansert: Vil gi alle i landet tilgang til kommunale lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp 
NAPHA og Nasjonal ressursgruppe for FIT lanserer nye FIT-filmer
Åpning av FACT ung Bergen i dag
Tett samarbeid om tilbud til befolkninga i Vefsn kommune – også de som er vanskelig å nå
Budskapet til ungdom, i Vefsn kommune, er at du får hjelp når du trenger det
Ønsker du optimal bruk av erfaringskonsulenter? Her er barrierene du bør unngå
Bred involvering av erfaringskonsulenter gir størst effekt
Årets nasjonale recoverykonferanse blir digital
FACT ung: – Barnevernet er en av våre viktigste samarbeidspartnere
– Vi bærer alle Soria Moria i oss, og om veien dit, for deg, vet bare du
– Musikkterapi gir nye muligheter for recovery-orientert praksis
Fredrik hadde ingen erfaring med tegning, nå bruker han kunsten til å uttrykke seg
Nettverk for erfaringskonsulenter på systemnivå
Digital behandlingsplan under utprøving i Nord-Norge
– Enkel og rask tilgang til tjenesten er det som utgjør en forskjell
– Like lite som at folk er schizofrene, er folk voldelige
– Jeg er ikke i tvil om verdien av hospitering. Det er litt av et Kinderegg
ROP FACT-teamet i Moss har etablert et tett samarbeid med politiet 
Ekspertutvalget som har vurdert om det er mulig med en mer tematisk organisering av psykisk helsevern, la i dag frem sin rapport
Tilbakemeldingsverktøyet Norse har lansert oppgraderingen Norse 3.1
Invitasjon til digital opplæring i ACT- og FACT 2023