Hanne Wilhelmsen Giske

Hanne Wilhelmsen Giske

Kommunikasjonsrådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: hanne.giske@samforsk.no
Telefon: 913 69 191

I NAPHA jobber jeg opp mot satsingsområdene våre  FACT ung, ACT- og FACT-team, samhandling, brukermedvirkning i tjenestene og tilbakemeldingsverktøy. 

Til daglig jobber jeg operativt med kommunikasjon og produserer blant annet en del saker for napha.no. Jeg begynte å arbeide i NAPHA i januar 2021. Fra tidligere har jeg erfaring med forskningsformidling, og har jobbet for RBUP Øst og Sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), Veterinærinstituttet og Selvhjelp Norge. Jeg har en bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra OsloMet og en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo.

Jeg ser det som en ære å få jobbe for NAPHA og gleder meg over å kunne være med å bidra til et kunnskapsbasert og stadig bedre lokalt psykisk helsearbeid, hvor den som trenger det får god hjelp og støtte. Jeg brenner for forebygging av psykiske vansker og viktigheten av å ta tak – tidlig og før problemer rekker å vokse seg store og uhåndterlige. Tidlig intervensjon og mer og bedre folkeopplysning om psykisk helse og uhelse er derfor en av mine kampsaker. 

Artikler fra Hanne Wilhelmsen Giske på Napha.no:

– Bostedsløse er blant de mest marginaliserte i samfunnet
12 råd for hvordan du kan håndtere voldshendelser
– Jeg synes det er utrolig fint å få snakke om vold
10 tips til oppstart av ACT/FACT-team
Andre dag av fag- og forskningskonferansen er i gang
– Ingen ønsker å sitte alene i et hus eller en leilighet
– Bolig er mer enn tak over hodet 
Pakkeforløp - fra byrde til mulighetsrom i Oslo og Viken
Invitasjon til opplæring i ACT og FACT
Trenger du noen å snakke med i påska?
Er brukermedvirkning kun kakepynt?
Ny nasjonal ressursgruppe for FIT  
Helsedirektoratet utarbeider nye anbefalinger om brukermedvirkning
Ny kunnskap må tas i bruk
15 råd ved implementering av Feedback informerte tjenester
Statusoppdatering på pakkeforløpene 
9 råd for bedre samhandling
– Volden er mye nærmere enn vi tror
– Tar vi oss ordentlig tid til å høre på svaret? 
Utredningen om FACT Ung er levert til Helsedirektoratet
E-læring i Feedback informerte tjenester
FACT-Sikkerhet Innlandet
– Alle må bli flinkere til å banke på den døra
Nyttig med FACT-Sikkerhet i Vestre Viken
– Man må jobbe med måten man gir informasjon på
Se foredrag om stort forskningsprosjekt på IPS innen arbeid og psykisk helse
Forskningsprosjekt bidro til økt brukermedvirkning i tjenesten
Bli kjent med våre nyansatte i NAPHA i 2021
Avholder valg på botreningssenteret
Stor satsing på unges psykiske helse i statsbudsjettet
– Det er forskjell på ansvarsfordeling og ansvarsdeling
Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
Mer penger til FACT Ung og nytt lavterskeltilbud
– Reell brukermedvirkning er noe av det beste som har skjedd
Helsedirektoratet tilbyr nye apper mot psykiske vansker
Hvorfor opprettelsen av helsefellesskap går tregt 
FACT Gamle Oslo vant Forbedringsprisen
– En familiegruppe handler om å involvere og invitere familien inn i behandlingen
Tilskuddsordning for studenthelse er økt i budsjettforliket
Har du oppdaget julekalenderen vår?
Nye nasjonale faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk helsevern
Å droppe forkortelser og fremmedord var suksessfaktor for samhandling
– Det må få en reell effekt det folk svarer når vi spør 
– Vi må bygge et samfunn for alle
Gode levekår der du bor – uavhengig av hvilken familie du vokser opp i
Slik kan erfaringskonsulenter best bidra til tjenesteutvikling
Faktorer som kan fremme samhandling 
Suksesskriteriene er å ta pasienten og alle involverte tjenester og samarbeidspartnere på alvor  
Ser behov for sterkere styring og mer øremerkede midler
FACT Ung-webinaret er nå publisert
– Alle overganger i livet vil føre til en risiko for ensomhet
Nå strammes FACT-modellen inn 
Invitasjon til opplæring i ACT og FACT 2022/2023
Arbeidet med ny opptrappingsplan og ny forebyggings- og behandlingsreform er i gang
Ny oppgradering av tilbakemeldingsverktøyet Norse 
Integrert behandling i FACT-team – vanskelig, men viktig
Astrid Weber er nyansatt som faglig rådgiver i NAPHA 
Trøndelag skal teste ut en nasjonal folkehelsekampanje 
Gratis FIT-webinar for ledere 23. august (ny dato)
Praktiske råd for FACT ung-forprosjekt
– Vi må slutte å sammenligne andres ytre med vårt indre 
Nytt nettverk for erfaringskonsulenter i Innlandet
Recoverykonferansen 2022
Hva er brukermedvirkning for ungdom? 
Det norske tjenestesystemet har barrierer for integrert behandling, men FACT-team kan gi muligheter  
Manual for integrert behandling av ROP-lidelser er nå tilgjengelig på norsk
Hva når hjelpa ikke hjelper? – fire råd
– Det er et veldig spennende studium, der den tradisjonelle tenkningen blir utfordret 
– Jeg skulle ønske at mamma også kunne vært til stede, for dette er et arrangement i hennes ånd
– Jeg tenker at folk raskt må få en førstesamtale
Birgit Valla fikk prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern
Seks tilpasninger kan øke FACT-modellens potensiale i rurale strøk
Årets nasjonale recoverykonferanse er i gang
Ser et enormt potensial i å gi flere med alvorlige psykiske lidelser mulighet til å jobbe
Har ukentlige digitale drop-in-møter for ansatte i DPSet, bydeler og NAV 
Stor samling for bedre samhandling i Finnmark 
– For de unge er uker og måneder for lenge
Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv
– De siloene vi putter mennesker ned i er uhensiktsmessige, vi må jobbe bedre på tvers
Regjeringen ønsker mer rettferdig fordeling av midler gjennom å gi færre organisasjoner og tiltak øremerkede midler
300 millioner kroner til styrking av psykisk helse- og rusfeltet
Ny nettportal for barn og unges psykiske helse og barnevern
NAPHAs innspill til Opptrappingsplanen: Det trengs et skikkelig løft og en helhetlig satsing!
Både ungdommene og de pårørende opplever at ungdommene får god hjelp fra FACT ung-team
Rådslag om samhandling innen rus og psykisk helse i Trøndelag
Helsedirektoratet ønsker alle interesserte velkommen til digitalt rådslag om brukermedvirkning innen rus og psykisk helse
Forsker på hva som kan bidra til å forhindre trusler og vold fra tjenestemottakere
Kristin går Norge på langs for Psykiatrialliansen
Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
– Vi håper flere kommuner og helseforetak ser på muligheten for å, i samarbeid, etablere FACT Ung-team
NAPHAs julekalender med quiz 2022
Ny utdanning i sosialt entreprenørskap kan hjelpe folk å realisere idéene sine
Økning i antall ansatte innen rus og psykisk helse i 2022
Kort introduksjonsfilm om tilbakemeldingsverktøyet Feedback informerte tjenester
Søk tilskudd til IPS i ACT-, FACT- og FACT ung-team
Webinar for regioner som vil søke forprosjekt til FACT ung-team
Rådene utarbeidet på Trøndersk rådslag 2022, er klare
Revidert utgave av Sammen om mestring kommer på ekstern høring høsten 2023
Bedre kommunikasjon mellom helsetjenestene, politiet og pårørende kan gi færre uønskede hendelser
Sykehusutvalget foreslår mindre målstyring, enklere rapportering og felles samhandlingsbudsjett
Recoveryorientert språkguide er nå oversatt og tilgjengelig på norsk
Forskningsartikkel om erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold kåret til årets forskningsartikkel 
Bred involvering av erfaringskonsulenter gir størst effekt
Ønsker du optimal bruk av erfaringskonsulenter? Her er barrierene du bør unngå
Ny presisering fra Helsedirektoratet gir arbeids- og utdanningsspesialister mulighet til å jobbe i helsetjenesten
Invitasjon til digital opplæring i ACT- og FACT 2023
Nettverk for erfaringskonsulenter på systemnivå
Fredrik hadde ingen erfaring med tegning, nå bruker han kunsten til å uttrykke seg
Digital behandlingsplan under utprøving i Nord-Norge
Tilbakemeldingsverktøyet Norse har lansert oppgraderingen Norse 3.1
Ny FACT-modellbeskrivelse er bedre tilpasset norske forhold
Samling for arbeidsgivere som har eller ønsker å få tilsatt erfaringskonsulenter
Regjeringen viderefører satsingen på ACT-, FACT- og FACT ung: – Det er en bekreftelse på at teamene jobber veldig bra
Den nye fidelityskalaen for FACT er klar
Kommuner kan nå søke om tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid for 2024
Cecilie Reinertsen Egeland er tildelt erfaringskonsulentprisen 2023
Helsedirektoratet har lansert ny rapport om forskning på brukermedvirkning 
Alle har rett til å bo
Oppfølging av personer med store og sammensatte behov: – Det er et stort landskap å dekke
– I FACT ung er det samarbeid som er i fokus
Hvordan kan vi samarbeide mer for å gi folk, som mottar tjenester fra begge tjenestenivå, bedre hjelp?
– Vi skulle gjerne holdt enda flere nettverksmøter
– Av respekt for de som søker hjelp skulle det bare mangle at vi spør og ser på om det vi gjør nytter
Øygarden tilbyr, som første kommune i landet, intensiv EMDR traumebehandling – på nett
– Noen kaller det samfunnsvern, vi kaller det tilbakeføring til samfunnet
ROP FACT-teamet i Moss har etablert et tett samarbeid med politiet 
– Vi er ikke akkurat New York, så at vi har tre erfaringskonsulenter på rus og psykisk helse, og to på pårørende, er fantastisk
Tina ble fratatt barna: Nå tilbyr hun kurs sammen med barnevernet for å gi foreldre håp
Vil skape en mer bærekraftig helsetjeneste ved bruk av erfaringskompetanse og frivillige likepersoner
Full treff med pårørendegruppe
Kommunalt FACT-team i Namsos 
Nedleggelse av døgnplasser resulterte i unikt prosjekt 
– Jeg er en støtteperson som sammen med teamet ser deg, hører på deg og heier på deg
– Å lage låter om hvor dårlig jeg har det har vært min måte å klage på, min form for terapi
Nytt brukerpanel på Ørland
– Jeg er ikke i tvil om at FACT Ung er rette veien å gå
Jan Olav er det koordinerende bindeleddet mellom politiet og FACT Sikkerhet i Innlandet
– Det å anerkjenne pårørende er veldig viktig i tilfriskingen
– Det er viktig å vite hva som skjer der ute, og hvilke tilbud som finnes, slik at man kan være rask med å henvise folk   
Tett samarbeid om tilbud til befolkninga i Vefsn kommune – også de som er vanskelig å nå
Budskapet til ungdom, i Vefsn kommune, er at du får hjelp når du trenger det
– Jeg er ikke i tvil om verdien av hospitering. Det er litt av et Kinderegg
Oppstartkonferansen om folkehelsemeldinga, opptrappingsplanen for psykisk helse og bo trygt hjemme-reformen
Det handler om å gripe mulighetene 
– Tilbakemeldingsverktøy kan være en samtaleåpner for vanskelige tema
Hvordan lykkes med bruk av FIT i FACT-team? 
Tjenestemottakerne har tilgang til allmennlege og fysioterapeut gjennom FACT-teamet
– Oi, er det slik de opplever oss?
Ekspertutvalget som har vurdert om det er mulig med en mer tematisk organisering av psykisk helsevern, la i dag frem sin rapport
Kristin Trane disputerte 24. mai
For fem år siden fikk Kari en Schizofreni-diagnose: I dag er hun tilbake i arbeid og har en aktiv livsstil
– Like lite som at folk er schizofrene, er folk voldelige
I dag er det offisiell åpning av Sortlandshjelpa
Overrasket over hvor gode erfaringer brukerne hadde hatt med FACT
1 av 3 unge i FACT ung følges også opp av barnevernet
– Rydd unna plass til forbedringsarbeid
– Kompetansesentrene må hjelpe kommunene å prioritere
Flere aktører i Modum kommune samarbeider for å redusere utenforskap
– Enkel og rask tilgang til tjenesten er det som utgjør en forskjell
Multisystemisk terapi, arenafleksible ungdoms- og familieteam og FACT ung er supplerende tilbud
Ny nasjonal veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge
Fidelityskalaen til FACT ung er oversatt til norsk og klar til bruk
FACT ung: – Barnevernet er en av våre viktigste samarbeidspartnere
Åpning av FACT ung Bergen i dag
– Man må jobbe systematisk for å få opptrappingsmidler over i varig drift
Britisk forsker om de sosiale forskjellene i Norge: – You do well, but there are reasons to want to do more.
– Jeg tror den lange relasjonelle oppfølgingen, på ungdoms premisser, er et nytt bein i fagfeltet som er kommet for å bli
Opptrappingsplanen lansert: Vil gi alle i landet tilgang til kommunale lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp 
– Vi vil opprettholde samme aktivitet som vi planla for i fjor
– Jeg tror det er mer enn nok ressurser i helsetjenesten hvis vi bare brukte de på rett vis
Unge pårørende: Tjenesten bør ha et helhetlig familieperspektiv der alle i familien blir sett og hjulpet
– Vi bærer alle Soria Moria i oss, og om veien dit, for deg, vet bare du
Søk tilskudd til ACT-, FACT og FACT ung-team innen 31. mars!
Forebyggende foreldreveiledning kan hindre utfordringer fra å bli større senere
– Tenk om vi skulle hatt vedtak hver gang vi har behov for fastlegen
– Skal sladrehank selv ha bank?
– Musikkterapi gir nye muligheter for recovery-orientert praksis
Nasjonal konferanse for FACT ung i september
Et nytt rammeverk, som kan erstatte den diagnostiske modell, er nå oversatt til norsk
NAPHA og Nasjonal ressursgruppe for FIT lanserer nye FIT-filmer
Å ha møte med nettverket, til personen som har psykiske vansker, og la alle prate åpent og ærlig kan gi effekt
Forskning viser at ungdom som følges opp av FACT ung-team i Nederland får det bedre
Helsepersonell som lærer å utøve pårørendesamarbeid, erfarer nytten av det og bruker det
FACT ung: Sommerjobb fikk Thomas, Stine og Celina tilbake på skole og i jobb
Kun 1 av 10 voksne pasienter har samarbeidsmøte den første måneden etter døgninnleggelse i psykisk helsevern
Evaluering viser at IPS ung bidrar til økt arbeidsdeltakelse, særlig blant menn over 20 år
Søk tilskudd til behandling og rehabilitering rettet mot arbeid og utdanning
Frist for å søke tilskuddsmidler til ACT-, FACT- og FACT ung-team 7. april 
– Samle kolleger til fagdag 12. mars, og følg NAPHA-konferansen 2024!
Velkommen til heldigital NAPHA-konferanse 12. mars 2024 – om likeverdige tjenester
Er du en samarbeidsorientert og analytisk leder med godt humør?
– Det er slutt på tida hvor tjenestenivåene ikke sees i sammenheng
– Vi må gi slipp på likhetsprinsippet
Ny kort film om FACT ung
Regjeringen ønsker økt fokus på den samiske befolkningens levekår og folkehelse
– Du kan ikke alltid forvente at den du skal hjelpe, kommer til deg
Å ha individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator gir opplevelse av god kontinuitet
Tida etter utskrivelse fra psykisk helsevern er ekstra sårbar, det vil Sørlandet sykehus og Grimstad kommune gjøre noe med
Mental Helse heier frem FACT
Hva utgjør trygg og nyttig helsehjelp for barn og unge i barnevernet?
Opplever det uvurderlig å ha merkantil ansatt i 100 prosent stilling i FACT ung
– Å tilrettelegge nærområder for fysisk aktivitet er ekstremt god økonomi
Frøya kommune satser på universelle tiltak rettet mot unge voksne
Traumebehandling: – Jo tidligere man får hjelp, jo mindre kan man trenge av behandling
Å dele egne erfaringer som profesjonell hjelper, handler om å få den du skal hjelpe til å føle seg mindre alene
Forskning viser at det å ha en fadder på arbeidsplassen bidrar til å ansvarliggjøre bedrifter mer
Bydel Søndre Nordstrand og BUP samarbeider om ledelse av forprosjekt FACT ung
Ny rapport om sosial ulikhet i helse viser store forskjeller, men også at det er mulig å endre
– Å ikke sitte alene hjemme er en viktig brikke å få på plass for å få et rusfritt liv
– Det er morsomt å jobbe interkommunalt
Hvor mye har vi å hente på bruk av kunstig intelligens på rus- og psykisk helse-feltet?
Innsatte i norske fengsel har langt dårligere psykisk helse enn befolkningen for øvrig, og kvinnene sliter mest
Poliklinikken ved DPS Østre Agder Grimstad utforsker nye former for oppgavedeling gjennom den digitale plattformen Nyby  
Lucy Johnstone om psykiske lidelser: – Det handler om makt-ubalanse, ikke kjemisk ubalanse 
Ny Ukom-rapport: Pasientsikkerheten kan styrkes ved å inkludere pårørende
Nye Sammen om mestring har fått mye kritikk, men nå vil det bli gjort endringer
Studie viser at FACT ung-team i Nederland er modelltro, men må bli bedre på sosial inkludering og samfunnsdeltakelse 
Ny og nyttig FACT-håndbok
Alexander Skadberg kommer på FACT ung-konferansen 26. september
Tett samarbeid og felles tildelingsmøter av bolig mellom Mestringsenheten, boligtjenesten og NAV gir gode resultater i Sandnes
– Har vi råd til å la være å bruke arbeidsformen Åpen dialog i nettverk?
Velkommen til konferansen Sterkere sammen og arbeidsgiversamling i Oslo i oktober