Ønsker RPH for personer under 18 år

Ønsker RPH for personer under 18 år

Publisert: 27. mars 2015.   Endret: 01. september 2015

-Vi trenger Rask Psykisk Helsehjelp som er øremerket de unge, sier RPH Sarpsborg. Selv kan de vise til gode behandlingsresultater så langt, for voksne.

rph sarpsborg

DET HJELPER: -Rask behandling av angst og depresjon fører til at flere får økt livskvalitet og opplever å mestre hverdagens utfordringer, sier RPH i Sarpsborg. Fra v.: Eli-Anne T.Willard, Ann-Charlotte Norderhaug, Hjalmar Varsi, Paul Johansson og Hilde Fredriksen. (FOTO: Privat.)

DET HJELPER: -Rask behandling...
RPH Sarpsborg:
 • I 2003 startet Enhet kompetansesenter rus og psykisk helsetjeneste i Sarpsborg, ambulant oppsøkende team, en lavterskel ikke-vedtaksbasert psykisk helsetjeneste. Nå har de fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å prøve ut RPH.
 • Har totalt fire årsverk: Psykolog i 50 prosent stilling og fire psykiatrisk sykepleiere med ulike videreutdanninger.
 • Er organisert i enhet Kompetansesenter rus og psykisk helse, i team psykiatritjenesten, som har både vedtaksbaserte og ikke-vedtaksbaserte tjenester. Den nære integreringen til de øvrige psykiske helsetjenestene og samlokaliseringen med lavterskel psykisk helse oppleves som svært nyttig.
 • Har felles telefonnummer med lavterskel psykisk helse. Telefonen besvares alltid av fagperson slik at en kartlegging starter allerede ved henvendelsen.
 • Ble offisielt åpnet 01.09.14. I 2014 mottok 79 pasienter kognitiv terapi.
Rask psykisk helsehjelp (RPH)
 • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet. Tilskuddet skal bidra til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunen.
 • Et lavterskeltilbud til personer over 18 år med angst og lettere til moderate problemer med depresjon.
 • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker.
 • Skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.
 • Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for denne pasientgruppen.
 • Skal drives av tverrfaglige team.
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen