Endret: 26. oktober 2016

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen

HVOR: Senter for psykisk helse og rus holder til på høgskolens Campus Drammen

Senter for psykisk helse og rus vil utvikle et solid forskningsmiljø som inkluderer både forskere, praksis- og brukererfaring.

Forskningsmiljøet Senter for psykisk helse og rus er organisert under Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold)

Forskningen ved senteret skal bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på følgende områder:

 • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
 • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger
 • Familie- og nettverksperspektiv
 • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
 • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

 I tillegg skal senteret:

 • Ha en rådgivende og konsultativ funksjon for kommuner, brukerorganisasjoner, helseforetak og myndigheter
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av utdanning og kompetanseutvikling
 • Være en hospiteringsarena for gjesteforskere og samarbeidspartnere
 • Bidra til å styrke forskerkompetansen ved Fakultet for helsevitenskap

Tre arbeidsområder: Forskning, utvikling og utdanning

Forskning og evaluering:

 • Krisehåndtering og hjemmebehandling
 • Erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
 • Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)
 • Brukerundersøkelser
 • Brukerinvolvert forskning og helsetjenesteevaluering
 • Aksjonsforskning/Handlingsorientert forskning
 • Evaluering av utdanningsprogram

Senteret driver ulike typer veiledning:

 • Forskningsveiledning på masternivå og doktorgradsnivå
 • Veiledning innen forskningsprosjekt, individuelt eller i gruppe
 • Veiledning innen fagutviklingsprosjekt og utviklingsprosjekt
 • Veiledning i vitenskapelig publisering
 • Klinisk veiledning, individuelt og i gruppe
 • Skriveverksted for ulike målgrupper

Utdanning:

 • Utvikle studieplaner på oppdrag
 • Gjennomføre utdanningsprogrammer og studier
 • Evaluering av utdanningsprogrammer og studier

Tverrfaglig forskningsmijlø

Forskningsgruppen ved senteret er tverrfaglig sammensatt. Fagene sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, psykologi, medisin, pedagogikk, filosofi og sosiologi er representert.

Klinisk erfaring

Gruppen har betydelig klinisk erfaring, f.eks. fra arbeid med voksne som erfarer alvorlige psykiske lidelser, arbeid med barn og unge som opplever psykiske problemer, familie- og nettverksterapeutisk arbeid og arbeid med unge og voksne med rusproblemer. Flere har også erfaring innen ledelse og administrasjon og fag- og kvalitetsutvikling.

Internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid

Gjennom mange år har forskerne etablert samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer som har relevans i relasjon til senterets og høgskolens forskningsprofil.

Hospitere?

Forskere fra lokale, nasjonale og internasjonale miljøer kan hospitere ved senteret etter nærmere avtale.

Kontakt:

Leder for senteret er professor Bengt Karlsson, epost: bengt.karlsson@hbv.no, telefon: +47 90649078

 

Alt om

høgskolen.i.sørøst-norge forskning

Tilknyttede personer:

Stian Nissen Biong
Stian Nissen Biong
Professor (i forskningstermin)
Ellen Andvig
Ellen Andvig
Førstelektor
Marit Borg
Marit Borg
Professor
Arne Johansen
Arne Johansen
Høgskolelektor
Bengt Karlsson
Bengt Karlsson
Professor og leder ved senteret
Therese A. Johnson
Therese A. Johnson
Forsker med erfaringskompetanse
Vibeke Krane
Vibeke Krane
Stipendiat
Ottar Ness
Ottar Ness
Professor
Reidun Helene Jonassen
Reidun Helene Jonassen
Høgskolelærer
Monika Knudsen Gullslett
Monika Knudsen Gullslett
Førsteamanuensis
Knut Tore Sælør
Knut Tore Sælør
Førsteamanuensis
Randi Semb
Randi Semb
Stipendiat
Rolf Sundet
Rolf Sundet
Professor
Esther Ogundipe
Esther Ogundipe
Forskningsmedarbeider

Nyttig innen høgskolen i sørøst-norge, forskning:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen