Psykisk helsearbeid for i morgen

Psykisk helsearbeid for i morgen

Publisert: 26. juni 2013.   Endret: 18. januar 2024

Hvis vi ikke hadde vært to forvaltningsnivå, kommune og spesialisthelsetjeneste – hva ville vi egentlig gjort da?

Prosjektgruppa - Psykisk Helse i Nord-Trøndelag

ENGASJERTE: Prosjektgruppa for Psykisk Helse i Nord-Trøndelag har blitt en sammensveiset gjeng. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning)

ENGASJERTE: Prosjektgruppa fo...
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Samhandlingsprosjektet Psykisk Helse i Nord-Trøndelag

MÅL:

Å gi mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen psykisk helse og rus et bedre helsetilbud.

Å utvikle forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner, helseforetak og NAV.

PROSJEKTGRUPPA:

Består av personer fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt en representant fra Mental Helse.

Har satt i gang helt konkrete tiltak, både på individ- og systemnivå.

Prosjektperiode: 01.12.09 – 31.12.2013

HOSPITERING
 • Det skal legges til rette for gjensidige hospiteringsordninger mellom kommune, helseforetak og NAV. Målet er at de ansatte i de ulike organisasjonene skal kunne hospitere hos hverandre for kortere eller lengre tid.
 • Det jobbes med å lage en oversikt over temaer som skal være utgangspunkt for hospiteringen.
 • Ordningen skal ledelsesforankres.
FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE

Visste du at ...

 • Effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved milde til moderate former for depresjon. For mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan fysisk aktivitet bidra til å redusere risikoen for livstidsrelaterte sykdommer og lavere gjennomsnittlig levealder. Fysisk aktivitet bør derfor inngå i et helhetlig behandlingsopplegg for denne målgruppen.

Fysisk aktivitet og psykisk helse – et tipshefte

 • Helsedirektoratet har utgittFysisk aktivitet og psykisk helse – et tipshefte for helsepersonell. Heftet beskriver hvordan fysisk aktivitet kan integreres som del av behandlingen, og gir konkrete råd om hvordan mosjonsaktiviteter kan planlegges og tilrettelegges.
 • Helsedirektoratet (2010), IS-1670. www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/
Utfyllende henvisninger til spesialisthelsetjenesten
 • Et tiltak for å styrke samarbeidet mellom fastlege og psykisk helsetjeneste i kommunene.
 • Fastlegen får beskrivelse av brukerens funksjon fra hjemmetjenesten, i et henvisningsskjema som han legger ved sin henvisning til spesialisthelsetjenesten.  Dette gjør informasjonen spesialisthelsetjenesten får om brukeren presis og utfyllende, slik at tiltakene fra psykiatrisk klinikk kan bli gode og målrettede i forhold til brukerens behov for hjelp.
 • Målet er at brukerens styrke skal komme frem i henvisningene.
 • Bruk av skjemaet kan styrke dialogen mellom ansatte i kommunene og psykiatrisk klinikk, siden det gir psykiatrisk klinikk mer helhetlig informasjon om hvordan det arbeides i kommunene.
 • Fastleger melder om positive erfaringer ved å bruke skjemaet.

Skjemaet er tilgjengelig på internett: /content/3548/Gode-henvisninger-til-spesialisthelsetjenesten.

LØFTER FREM KOORDINATORROLLEN
 • Det planlegges et felles opplæringsprogram for ansatte i kommunen, NAV og helseforetaket, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag høsten 2012.
 • Man ønsker å skape et tettere nettverk mellom samarbeidspartnerne.
 • Brukere og pårørende vil bli invitert til å delta med sine erfaringer.
 • KPA-modellen er en inspirasjonskilde for prosjektgruppa i dette arbeidet. Les mer her: http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/psykososialt_arbeid_psykiske_lidelser_ik-2692.pdf
 • Recovery er et sentralt tema når prosjektgruppa arbeider med å utvikle en felles forståelse mellom de ulike samhandlingspartene og konkretisering av tiltak.

Mer om

samhandling reportasjer nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen