Vil tette mellomrommene

Vil tette mellomrommene

Publisert: 21. mai 2012.   Endret: 19. januar 2024

Lett tilgjengelige, kommunale lærings- og mestringssentra (LMS) kan bidra til at brukere opplever mer kontinuitet når de beveger seg mellom helsetilbud.

IMG_0027

NYTTIG: Både brukere og ledere har god erfaring med tilbudet. Fra venstre: Wenche Jørgensen, Gunnar Nordeng, Anne Marie Hanssen.

NYTTIG: Både brukere og...
Fakta om kommunalt LMS i Narvik
 • Tre målgrupper:
 1. Personer med økt risiko for en negativ helseutvikling
 2. Pårørende til personer med økt risiko for negativ helseutvikling
 3. Tjenesteytere i kommunen
 • Senteret gir tilbud til brukere i alle aldre og med ulike helseutfordringer. I tillegg til kurs rettet spesielt mot personer med ROP-lidelser, tilbys blant annet kurs til pårørende ved demens, kurs i skade- og ulykkesforebygging i eldres hjem for ansatte i hjemmetjenesten og kurset Trygg bruk av Facebook. Det tilbys også tilbud til barn med vektproblemer og deres pårørende.
 • Er en integrert del av Narvik kommunes folkehelsearbeid. Fokus er forebygging, tidlig intervensjon og å gi tilbud som bidrar til bedre omsorgsforløp.
 • Er ikke geografisk plassert. Prosjektleder har et lite kontor med sitteplass til to personer. Tilbudene gis ute i de areal kommunen disponerer, i tett samarbeid med fagtjenestene. Dette er i tråd med samhandlingsreformens føringer for at lærings- og mestringstilbud, ikke nødvendigvis LMS- senter legges til kommunene.
 • Samarbeider med flere nabokommuner. Så langt i prosessen tilbys nabokommunene å benytte LMS-tilbudet i Narvik. Representanter fra nabokommunene sitter også i prosjektets styringsgruppe. Dette bidrar til økt samhandling på tvers av kommunegrensene.
 • Deltar i et fagnettverk sammen med Lærings- og Mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nordland, avdeling Narvik, Harstad og Tromsø, og med de andre kommunene i nordre Nordland og Troms som arbeider med etablering av kommunale lærings- og mestringstilbud. Sentrale tema i nettverket er innspill på tjenesteavtaler, gode pasientforløp, og hvordan man kan sikre gode overganger mellom tjenestenivå og tjenestetilbud. Nettverket opplever å ha en viktig rolle i tjenesteutviklingen i distriktet, med sitt kommunale- og sektorovergripende ståsted.
 • Er et bindeledd mellom tjenestene, interkommunalt og mellom tjenestenivå. Man mener at arbeidsformen, som inkluderer flere tjenester og brukerorganisasjoner når nye tilbud skal utvikles og driftes, kan virke nettverksstyrkende og kulturbyggende.
 • Er det andre kommunale lærings- og mestringssenteret som ble etablert her i landet. Sandefjord LMS var det første. Prosjektmidler gjorde at LMS-et ble virkelighet, ut fra begrunnelsen at forebygging er noe som gagner alle i kommunen.
 • Har som mål å komme seg over fra prosjektstatus til ordinær kommunal drift.

Mer om

brukermedvirkning læring.og.mestring lavterskeltilbud praksiseksempler narvik nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen