Endret: 04. mars 2016
Ann-Mari Lofthus

BRED HJELP: -Brukerne får hjelp til å ordne livet sitt på flere arenaer samtidig, sier doktorgradsstipendiat Ann-Mari Lofthus. 

ACT-brukere fornøyde med helhetlig livshjelp

ACT-brukere fornøyde med helhetlig livshjelp

Ny undersøkelse blant 70 brukere av 12 norske ACT-team viser at teamene har svært fornøyde brukere sammenlignet med andre, internasjonale studier.

-Det mest bemerkelsesverdige i denne studien er at det er gruppen som er på tvangstiltak utenfor institusjon, kalt tvang uten døgnopphold, som ser ut til å være mest fornøyd, sier forsker og førsteforfatter av studien, Ann-Mari Lofthus.

-Marginalisert gruppe

ACT-teamene jobber oppsøkende og tverrfaglig overfor mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer. Den gruppen som er på tvangstiltak utenfor institusjon (TUD) anses å ha spesielt vanskelige livsutfordringer. At denne gruppen er mest fornøyd med ACT-teamene ser Lofthus som svært positivt.

-Dette en marginalisert gruppe som har opplevd mye negativt i behandling. Deres utgangspunkt var dårlig. Ved å bli inkludert i et ACT-team opplevde mange andre holdninger, og god hjelp, utover det de var vant til fra annen behandling de har fått innen psykisk helsefeltet, sier Lofthus.

-Får hjelp til å ordne livet sitt

De rapporterte blant annet at de opplevde seg sett og hørt av de team-ansatte. Videre var det mange som hadde fått bedrede livsvilkår og sikret nødvendig hjelp da de kom inn i teamet.

-Det gjør det mulig for dem å leve et godt liv, til tross for store psykiske utfordringer, sier Lofthus.

Hun trekker frem det at teamene jobber helhetlig med brukernes livssituasjon, ikke bare den psykiske helseutfordringen.

-Brukerne får hjelp til å ordne livet sitt på flere arenaer samtidig. De slipper å gå fra kontor til kontor alene, de kan få praktisk hjelp, bli kjørt i bil til avtaler, de får riktig medisinering og tett oppfølging på det de trenger hjelp til. Et tverrfaglig team som kommer hjem til brukerne, og som kan gi et nytt innhold i en monoton hverdag. Mange opplever også å få et sosialt nettverk, sier hun.

-Kan ikke stoppe her

-Hvordan ser du for deg at satsingen på ACT og FACT-team i Norge blir fremover?

-Jeg synes det er vanskelig å se veien videre for ACT og FACT. Etter å ha møtt så mange flotte mennesker som sier at de har fått et nytt liv etter at de er kommet under ACT-teamenes vinger, tenker jeg at denne satsingen kan ikke stoppe her, sier Lofthus.

Hun er opptatt av at dette ikke må bli et prosjekt som opphører fordi prosjektperioden og midlene er over.

-ACT-modellen fungerer i en norsk kontekst, og det understøttes av forskningen. Brukere av ACT-team har lenge vært stemoderlig behandlet. Det var, og delvis er, en kostbar gruppe å behandle. Men vår evaluering og forskning på ACT-team bekrefter at tett oppfølging gir denne gruppen en bedre hverdag, færre liggedøgn og fornøyde brukere. Jeg har sett konsekvensen av at et godt ACT-tilbud blir lagt ned, og det har fått store negative ringvirkninger for tidligere brukere av teamene, forteller hun.

Var kritisk

Hun var opprinnelig kritisk til det faktum at ACT-modellen var utviklet i USA, og hvordan dette kunne være overførbart til norske forhold.

-Jeg var svært kritisk til ACT-modellen da jeg startet mitt doktorgradsarbeid, men møter med brukerne overbeviste meg om at behandlingen fungerte og møtte behovene som en utsatt gruppe i det norske samfunnet faktisk har.

Etiske dilemmaer

Samtidig ser hun noen etiske og moralske dilemmaer med ACT og FACT-behandlingen.

-Det er som i all annen behandling på psykisk helsefeltet. Det gjelder sider ved bruk av tvang og medisinering. Dette må løftes fram og belyses, slik at brukerne av ACT kan sikres veien mot et godt og selvstendig liv på sine egne premisser, understreker forskeren.

Lofthus har erfaring både som forsker, ansatt og bruker på psykisk helsefeltet.

-Denne blandede kompetansen kommer godt med i dette arbeidet med å presentere brukernes erfaringer med ACT-modellen, mener hun.

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen