Brukermedvirkning for å avklare egen helsesituasjon og medikamentbruk

Brukermedvirkning for å avklare egen helsesituasjon og medikamentbruk

Publisert: 05. november 2018.   Endret: 24. mai 2021

Gjennom deltakelse i prosjektet «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten», fikk beboere ved Bjørnegård bolig i Bærum kommune fritt stille spørsmål om egen helse og medisinbruk til fastlege og andre fagpersoner. På den måten fikk de ny kunnskap om egen diagnose, rusbruk og helsesituasjon.

Bjørnegård aktivitetshus:

er et kommunalt lavterskeltilbud for den voksne befolkningen i Bærum kommune. Her kan mennesker ta kontakt hvis de sliter med psykiske belastninger, livskriser og akutte alvorlige hendelser. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Senteret er døgnåpent og tilbyr forebyggende og rehabiliterende psykiske helsetjenester som for eksempel hjelp over telefonen, støttesamtaler på huset og ulike aktivitetstilbud.

Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten:

 Tiltakspakken i pilotprosjektet består av følgende:

1. Å samstemme legemiddellistene til beboerne i boligene, hjemmetjenesten og fastlegene.

2. Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang for beboerne med vedtak om     legemiddelhåndtering utfra ulike faglige vurderinger.

3. Å sikre oppfølging av legemiddelforskrivningen med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournalen etter endringer.

4. Å etablere en struktur i pasientjournal som sikrer god dokumentasjon av samstemming og ledemiddelgjennomgang.

I tillegg har pilotprosjektet; ved legemiddelgjennomganger, benyttet en tilpasset sjekkliste for hjemmetjeneste/bolig, psykiatri og rus. De har også oversatt og videreutviklet brosjyren "I møte med fastlegen" (etter Patricia Deagan, Ph.d.; “Reclaiming your power during Medical appointments with your psychiatrist”).

Mer om

brukermedvirkning faglig.kvalitet recovery kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen