Nytt folkehelseprosjekt: «Flere Farger Toten»

Nytt folkehelseprosjekt: «Flere Farger Toten»

Nyhet / Publisert: 12. desember 2017.   Endret: 05. januar 2024

Målet med prosjektet er å gi deltakerne opplevelsen av å bidra og mestre. Redskapene er sang og musikk fra deres ulike kulturer.

26280220 lilla

AKTUELT: Prosjektet bidrar til å minske risikoen for opplevelse av ensomhet og isolasjon hos sårbare grupper, og er med på å utjevne sosiale forskjeller. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Prosjektet bidrar ti...
Flere Farger Toten
 • Prosjekt som finansieres av folkehelsemidler fra Oppland Fylkeskommune, integreringsmidler fra kommunene, midler fra den lokale kulturelle skolesekken og Kriblemidler.
 • Er basert på fargespillmetoden, som tar utgangspunkt i ressursene til brukerne. Følelsen av mestring og at man betyr noe i en større sammenheng, er sentralt.
 • Deltakerne er fra Somalia, Eritrea, Kongo, Syria, Aghanistan, Palestina, Irak, Sudan, Kosovo, Tyrkia, Kina, Frankrike, Kurdistan, Sverige, Nederland, Norge, Bangladesh, Iran, Thailand, Montenegro, Latvia, Litauen, Kenya.
 • Er gratis for alle som deltar.
 • Kultursjefene i Vestre og Østre Toten er prosjekteiere. Prosjektgruppen består av ansatte fra kulturskolen og kulturavdelingene. En folkemusiker fra Mjøsmuseet som er ekspert på innsamling av musikalsk materiale deltar også. Man skal engasjere musikere og pedagoger etter hvert som man når nye faser i prosjektet.
 • Frivillige er en viktig del av prosjektet.  
Fakta om folkehelseprogrammet
 • Er en tiårig satsing fra 2017–2027. Kommunene skal selv utvikle forslag til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan styrkes. Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning.
 • I 2017 er det bevilget 42,1 millioner kroner til den nye tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene». De fem fylkene som har fått tildelt midler er Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og Agder.
 • Helsedirektoratet inviterer alle landets fylkeskommuner til å søke om midler til utvikling av lokale tiltak for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Fylkeskommunene gis da det overordnede ansvaret for å samordne programarbeidet regionalt, og vil være ansvarlige for å tildele midler til tiltak i kommunene.
 • Fylkeskommunene må inngå samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.
 • Helsedirektoratet har i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet.
Prosjektleder Benedikte Narum Jenssen

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging kunst.og.kultur nyheter oppland minoriteter praksiseksempler østre.toten vestre.toten innlandet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen