Fjorten anbefalinger for godt kommunalt, boligsosialt arbeid

Fjorten anbefalinger for godt kommunalt, boligsosialt arbeid

Boligsosialt arbeid / Publisert: 11. mai 2021.   Endret: 12. mai 2021

Vår undersøkelse om hva som kan være gode boligløsninger for mennesker med komplekse utfordringer innen rus og psykiske helse, munner ut i en rekke funn, som vi håper vil komme til nytte.

hus 5338333

AKTUELT: Anbefalingene er basert på tilbakemeldingene fra kommuner og bruker- og/ eller pårørendeorganisasjonene. De bygger på en recovery-basert forståelse og brukermedvirkning. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Anbefalingene er bas...
Fjorten anbefalinger
 1. Kommunen må informere om, og tilby innbyggerne sine ulike boligløsninger.
 2. Det bør være livsløpsstandard på boliger.
 3. Boligløsningene må være tilpasset både psykisk og somatisk helse.
 4. Bolig og tjenester hører sammen i gode boligløsninger.
 5. Tjenestene må ta utgangspunkt i den enkeltes nåsituasjon, man må møte folk der de er! Tilstedeværelse, lokalmiljø og naboskap er viktig.
 6. Fleksibilitet, kontinuitet og stabilitet i tjenestene. Gi hjelpen når den trengs! Passelig hjelp til riktig tid på rett sted.
 7. Forskjellige folk trenger forskjellige boliger. Det må finnes et differensiert tilbud av boligløsninger.
 8. Det er viktig å unngå opphoping og mangel på plass i bofellesskap til personer med ROP-utfordringer. Det er viktig at kommunene har: a. egnede boligløsninger for personer med særlig alvorlige ROP-utfordringer b) kapasitet innen recoverybaserte tjenester for å motivere til overganger til ordinære boliger c) kapasitet innen akutte/midlertidige boligløsninger slik at kommunene ikke baserer seg på ad hoc og kostbare private løsninger.
 9. Alle innbyggere med ROP- utfordringer må ha rett til å samarbeide om bolig, bosted, nabolag og boligtjenester.
 10. Inngå interkommunalt samarbeid/ samarbeid mellom bydeler for å kunne tilby differensierte boligløsninger i alle kommuner/ bydeler.
 11. Tverrfaglig samarbeid i kommunene skaper et mindre fragmentert tilbud. Helse/sosial og eiendom/teknisk bør samarbeide nært om tildeling og prioriteringer av boligløsninger.
 12. Vektlegge aktivitet, arbeid og ivaretakelse av bolig – ansette miljøvaktmestere.
 13. Tidlig innsats i form av samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten om gode boligprosesser.
 14. Det er viktig at kommunene utvikler en metodikk hvor sosialfaglige og økonomiske forhold ses i sammenheng ved utvikling av bolig- og tjenestetilbudet til målgruppen.

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid forskning recovery psykisk.helse.og.rus samhandling aktivitet.og.fritid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen