Lokale tjenester er en ressurs for å forebygge tvang

Lokale tjenester er en ressurs for å forebygge tvang

Høringsuttalelse / Publisert: 25. august 2021

NAPHA etterlyser recovery og lokale tjenesters rolle i vårt høringssvar til nye faglige råd om forebygging og riktig bruk av tvang.

Illustrasjonsfoto: belte på seng

TVANG: Formålet med de nye faglige rådene fra Helsedirektoratet er å redusere og forebygge bruk av tvang. Når tvang likevel er nødvendig, skal det skje på en omsorgsfull måte og med respekt for pasientens fysiske og psykiske integritet. Rådene vil være klare i løpet av høsten. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

TVANG: Formålet med de ...
Helsedirektoratets utkast til nye faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

De faglige rådene har som formål å forebygge og bidra til å redusere variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne, samt å sikre god kvalitet i tjenesten. Det er snakk om tolv konkrete råd med utdypende begrunnelser og veiledning om hvordan rådene kan følges i praksis.

1. Ledelse
Virksomhetsledere i psykisk helsevern for voksne bør sørge for en målrettet og kontinuerlig oppfølging knyttet til bruk av tvang

2. Personalets kunnskap og kompetanse i møte med pasienten
Virksomheten skal legge til rette for undervisning og veiledning for å sikre at personalet har nok kunnskap og gode ferdigheter i møte med pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern

3. Fysiske omgivelser
Ledelsen bør sikre systematisk befaring av lokalene som benyttes av pasienter innlagt under tvungent psykisk helsevern

4. Involvering av pårørende
Ansatte i psykisk helsevern må legge godt til rette for et forutsigbart samarbeid med pårørende til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern. Dersom mindreårige barn er pårørende, skal deres behov kartlegges og avklares

5. Forebygging av tvangsinnleggelser (systemnivå)
Kommunen bør, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, ha fleksible, lett tilgjengelige og proaktive tiltak som styrker mulighetene for tidlig hjelp og forebygging av tvangsinnleggelse

6. Tilrettelegging av mottak ved innleggelse
Avdelinger som tar imot pasienter som er henvist til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, bør sikre at det legges til rette for en situasjon som inngir tillit og skaper trygghet

7. Alternativer til bruk av tvangsmidler og skjerming
I avdelinger som har pasienter innlagt under tvungent psykisk helsevern, skal det legges til rette for tilnærminger og tiltak som kan redusere bruk av tvangsmidler og skjerming

8. Individuell tilpasset skjermingsplan
Når det er fattet vedtak om skjerming, bør det utarbeides en individuelt tilpasset skjermingsplan

9. Ettersamtaler
Pasienten skal tilbys minst én samtale for evaluering av tvangstiltak som har vært gjennomført

10. Ledelsens gjennomgang med personalet om bruk av tvangsmidler og skjerming
Døgnenheter som benytter tvangsmidler og skjerming, bør ha faste rutiner for ledelsens gjennomgang av den enkelte hendelse med involvert personell

11. Kriseplan
Det bør utarbeides en kriseplan for pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern før de skrives ut fra døgnbehandling

12. Evaluering av tvangsinnleggelser
Evaluering av hver tvangsinnleggelse bør gjennomføres med deltakelse av pasient, eventuelt pårørende, fastlege og involverte personer fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten

Mer om

høringsuttalelser tvang recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen