Helsedirektoratet presenterer funn fra stor bruker- og pasientundersøkelse

Digitalt Nasjonalt Webinar brukermedvirkning bruererfaringer
Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en digital spørreundersøkelse med svar fra 33.000 personer. I dette webinaret presenteres undersøkelsen og rapporten med mange viktige funn.
Dette lærer du om

I webinaret presenteres resultater fra en ny og omfattende spørreundersøkelse gjennomført av Sintef for Helsedirektoratet. Undersøkelsen omhandler spesialisthelsetjenestens tilbud, men sier også noe om øvrige tjenester, hvordan blant annet koordinering og oppfølging av somatisk helse oppleves. 

Helsedirektoratet har ønsket å få mer kunnskap om hvordan voksne brukere og pasienter opplever det polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kunnskapen fra undersøkelsen skal bidra til å videreutvikle tilbudet til denne pasient - og brukergruppen.

Temaer i undersøkelsen var blant annet:

 • Har behandlingen har vært til hjelp
 • Har du hatt mulighet til medvirkning i egen behandling
 • Opplevd samarbeid mellom involverte tjenester
 • Livskvalitet
 • Oppfølging av somatisk helse
 • Undersøke pasientenes opplevelse av kontinuitet, behandlerrelasjon og medvirkning

Her kan du lese mer om funnene i rapporten: Å ha individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator gir opplevelse av god kontinuitet - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

 • onsdag
  3. April
  Kl: 14:00 - 14:45
  Sted: Digitalt
 • Program og foredragsholdere

  Program for onsdag 3. april

  • Overrekkelse av rapport til Helse- og omsorgsministeren v/ helsedirektør Bjørn Guldvog 
  • Innlegg ved Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
  • Presentasjon av hovedfunn fra rapporten – ved prosjektleder/seniorforsker Marian Ådnanes og Silje Kasperesen – SINTEF

  Foredragsholdere

 • Arrangør
  Helsedirektoratet
 • Målgrupper
  Ansatte og ledere i psykisk helse og rustjenestene, beslutningstakere i kommunene.