Hopp til meny
Tung bør
FOR STORE OPPGAVER: Forebygging av psykiske lidelser blant unge, samt dagsentertilbud og arbeidstiltak for voksne, er noe av det kommunene tvinges til å nedprioritere, ifølge ny rapport. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Kommuner i skvis

Det forebyggende psykiske helsearbeidet i kommunene lider. En grunn er at kommunene har større oppgaver enn før med de alvorligst syke, som skrives ut stadig tidligere fra spesialisthelsetjenesten, viser en ny SINTEF-rapport.
Solveig Ose
SINTEF-forsker Solveig Ose.

-Man kan godt si at kommunene er i en slags skvis. På den ene siden skal de ta seg av alle som blir utskrevet tidligere fra spesialisthelsetjenesten. På den andre siden skal de også satse forebyggende, sier SINTEF-forsker og samfunnsøkonom Solveig Ose til NTB.

Større oppgaver enn ressurser

Ose er en av fire forskere bak en ny SINTEF-rapport om status for kommunalt psykisk helsearbeid, laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Forskerne har sett på utviklingen i kommunalt psykisk helsearbeid de første årene etter at Opptrappingsplanen ble avsluttet i 2008. Resultatene ses også i lys av Samhandlingsreformens mål om at flere skal få hjelp der de bor.

Rapporten viser til en økning i antall psykologer i kommunene. Likevel har ikke ressursene fulgt økningen i kommunenes oppgaver overfor mennesker med psykiske lidelser.

Hovedfunn

Her er noen av utfordringene rapporten peker på for det lokale psykiske helsearbeidet:

  • Sterk vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester for menensker med psykiske lidelser, blant annet fordi spesialisthelsetjenesten gir kortere behandlingsopphold i tråd med samhandlingsreformen.
  • Det kommunale tilbudet er mer utviklet enn tidligere, og også mer kjent. Dette gir økt pågang gjennom at flere henvises og flere tar kontakt selv.
  • Kommunene bruker store ressurser på botilbud til de alvorligst psykisk syke, som ofte har et begrenset tilbud i spesialisthelsetjenesten.
  • Arbeidstiltak og dagsentertilbud for voksne blir nedprioritert. Det samme gjelder tidlig oppfølging av barn og unge gjennom barnevern, barnehager og skoler.
  • Etter den sterke veksten i kommunalt psykisk helsearbeid fram til 2008, har veksten målt i antall årsverk flatet ut etter Opptrappingsplanen. Med den økte etterspørselen som har kommet i samme periode blir det lite ressurser igjen til forebygging.
  • Rapporten viser også at flere kommuner prioriterer fysisk syke fremfor psykisk syke. Kommunene risikerer dagbøter hvis fysisk syke pasienter ikke får kommunalt tilbud etter utskriving fra sykehus. Det samme gjelder ikke innen psykisk helse.

Foreslår øremerking

Solveig Ose i SINTEF mener en løsning kan være mer øremerkede midler til forebyggende psykisk helsearbeid.

-Ser på modeller

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anette Mjelde, sier til NTB at rapporten tegner et bilde av at kommunene prioriterer feltet.

-Kommunene har lykkes med å rekruttere flere psykologer. Det er et pågående arbeid for å få til kommunal medfinansiering innen psykisk helse og rus. Her ser vi nå på mulige modeller, sier Mjelde.

Hopp til meny