Hopp til meny

Brukerplan

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske helseproblemer i kommunen. NAPHAs rolle i BrukerPlan er å bidra til at kommunene anvender verktøyet i forhold til å videreutvikle sine tjenester innen psykisk helse.

BrukerPlan er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR og er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. BrukerPlan ble opprinnelig utviklet som kartleggingsverktøy innen rusfeltet og ble første gang tatt i bruk i 2006. Det viste seg raskt å være et nyttig verktøy for mange kommuner. NAPHA ble i 2014 koblet på arbeidet med å videreutvikle Brukerplan til også å omfatte psykisk helse.

NAPHAs rolle

NAPHA skal bidra til å stimulere kommunene til å kartlegge forekomsten av psykiske helseproblemer i kommunen ved hjelp av BrukerPlan, samt bistå kommuner i å analysere funnene fra kartleggingsarbeidet til bruk i eget plan- og utviklingsarbeid.

1.mars 2015 ble en webbasert versjon av Brukerplan lansert.

Hva Brukerplan er

I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer at har et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer. Det gjøres blant annet en funksjonsvurdering på de åtte områdene bolig, arbeid og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk.

Kommuner som har brukt Brukerplan har brukt resultatene fra sin kommune både i møte med egne politikere, og i søknader om tilskuddsmidler.

I 2014 gjennomførte KORFOR i samarbeid med KoRus en spørreundersøkelse om Brukerplan blant de kommunene som hadde erfaring med verktøyet. Undersøkelsen viste en gjennomsnittlig økning i de økonomiske ressursene i tjenestene på 12 prosent mellom de som kartla for første gang og flergangskartleggere.  95 prosent av kommunene meldte at de i noen grad, i stor grad eller i svært stor grad var fornøyd med opplæring, oppfølging og tilbakemelding i Brukerplan.

Les også:  

Hopp til meny