Publisert: 08. september 2015.   Endret: 20. september 2015
Nasjonal plan for selvhjelp

FORANKRING: Et av tiltakene i Nasjonal plan for selvhjelp er at Helsedirektoratet skal
forankre selvhjelpsarbeid i ulike typer styrings- og plandokumenter på nasjonalt
nivå. (Foto: Helsedirektoratet).

Kommunene sentrale i Nasjonal plan for selvhjelp

Kommunene sentrale i Nasjonal plan for selvhjelp

Den nasjonale planen for selvhjelp viser hvordan kommunene og andre aktører kan ha en sentral rolle i å informere om selvhjelp, samt være pådrivere og tilretteleggere for denne typen arbeid i sine kommuner.

Norge har som eneste land i verden en egen satsning på selvorganisert selvhjelp. I den nasjonale planen for selvhjelp 2014- 2018 beskrives både visjonen, målene og tiltakene det skal jobbes med de neste årene.

Alle skal vite hva selvhjelp er

I visjonen for satsningen på selvorganisert selvhjelp heter det:

«Alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og skal kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår.»

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge er ansvarlig for å spre kunnskap og informasjon om planen, mens det er Helsedirektoratet som har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av planen.

Veiviser

I forordet til planen skriver helsedirektør Bjørn Guldvog at planen skal fungere som en veiviser for alle som ønsker å jobbe med selvhjelp. Han trekker frem at selvhjelp ikke fratar hjelpeapparatet ansvar for å tilby hjelp ved behov, men at selvhjelp er et supplement.

Kommunene har sammen med flere andre aktører en sentral rolle i å informere om selvhjelp, samtidig som de skal være pådrivere og tilretteleggere for denne typen arbeid. Dette kan blant annet gjøres i samarbeid med de ulike distriktskontorene til Selvhjelp Norge.

Selvhjelp viktig i folkehelsearbeidet

Selvhjelp trekkes også i Folkhelsemeldingen, Mestring og muligheter, frem som en ressurs i det forebyggende og rehabiliterende arbeidet innen psykisk helse. Det vises i Nasjonal plan for selvhjelp til at Helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling til Folkehelsemeldingen formidlet at helse og sosialarbeidere bør ha kunnskap om selvhjelp.

I Folkehelsemeldingen står det blant annet at selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse.

En dreining vekk fra fokus på spesifikk problematikk

I nasjonal plan for selvhjelp er dette trukket frem som sentralt: Man gjør en dreining fra å etablere selvhjelpsgrupper på bakgrunn av problem eller diagnose, til å etablere grupper med mennesker med ulike utfordringer.

Det vises til at det tidligere var slik at det var egne grupper for mennesker ut fra utfordring eller diagnose, men at erfaring har vist at mer mangfoldige selvhjelpsgrupper lettere fanger opp mennesker  uten diagnoser.

Det å ikke måtte oppsøke en gruppe basert på en spesifikk problematikk, kan også gjøre det enklere for aktuelle deltagere å ta kontakt før problemene har blitt for omfattende. I planen trekker de også frem at erfaringsdelingen innad i gruppene blir mer konstruktiv, og det kan oppleves mindre stigmatiserende.

Planens målsettinger

For å nå visjonen i den nasjonale planen er det satt opp fire mål:

  1. Sikre en videreutvikling av informasjonsformidling- selvhjelp Norge.
  2. Selvorganisert selvhjelp skal være en del av det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet både nasjonalt og lokalt.
  3. Sikre kunnskap om selvorganisert selvhjelp i universitets og høgskoleutdanningene
  4. Fremme forskning på selvorganisert selvhjelp

Les Nasjonal plan for selvhjelp 2014- 2018 her.

Kilder:

Det kongelige helse- og omsorgsdepartementet, Meld.st.19. (2014-2014). Folkehelsemeldingen, mestring og muligheter.

Helsedirektoratet (2014) Nasjonal plan for selvhjelp 2014- 2018, IS- 2168.

 

Kommenter:

Mer om

selvhjelp læring.og.mestring

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen