Publisert: 07. oktober 2020.   Endret: 08. oktober 2020
Forslag til Statsbudsjett for 2021 lagt frem 7. oktober 2020

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2021: Hvilke satsinger får økte bevilgninger? Vi har sett på noen av postene. 

Forebygging av selvmord løftes i Statsbudsjettet 2021

Forebygging av selvmord løftes i Statsbudsjettet 2021

Økte og nye bevilgninger også til IPS, FACT Ung og forebygging av vold og overgrep mot barn. Vi har sett på noe av det Regjeringen vektlegger innenfor psykisk helsefeltet i neste års statsbudsjett.

Forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i dag, 7. oktober. Her er et utvalg punkter særlig relevante for psykisk helse- og rustjenestene og områder som NAPHA følger opp: 

Mer til forebygging av selvmord, vold og overgrep

I statsbudsjettet foreslår regjeringen 20 milloner kroner i økt bevilgning til handlingsplan for forebygging av selvmord, over kap. 765, post 21 og 75. Halvparten av disse midlene er tenkt brukt til folkeopplysningskampanjer for å redusere stigma og øke kunnskapen i befolkningen både om selvmordsproblematikk og hvor man kan få hjelp.

Det foreslås også 15 mill. kroner i økt bevilgning til opptrappingsplan mot vold og overgrep, over kap. 765, post 21 (10 mill. kroner) og kap. 765, post 75 (5 mill. kroner). Tillegg er det et forslag på at det skal brukes 15 mill. kroner til ulike tiltak innenfor barn og unges psykiske helse. 

5 millioner til FACT ung

I budsjettet for 2021 foreslås det 5 millioner kroner til FACT ung. Forslaget vil gi Helsedirektoratet mulighet til å utvide piloteringen med flere team, utvikle digitale virkemidler til bruk i teamene og evaluere pilotene. Det ble i 2020 bevilget 1,5 mill. kroner til dette arbeidet. Bevilgningen foreslås videreført med 1,5 mill. kroner i 2021. Det foreslås i tillegg 2 mill. kroner til opplæring (herunder utvikling av digitale virkemidler som elektronisk FACT-tavle) og evaluering av FACT ung. Det foreslås videre 3 mill. kroner til å utvide piloteringen med flere team over kap. 765, post 60, se nærmere omtale der. 

– NAPHA er tungt inne i utredningsarbeidet som nå er i gang for å se på i hvilken grad FACT Ung er et egnet tilbud til en utsatt gruppe i alderen 12 – 24 år. Det er bra at det satses på denne gruppa, og det er viktig å følge denne satsingen med evaluering og forskning, sier Ellen Hoxmark, leder i NAPHA. 

Regjeringen sier de vil svare på de langsiktige utfordringene landet står overfor og jobbe for å skape mer og inkludere flere. De foreslår 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Hva er din kommentar til det?

– Det er positivt at det bevilges penger til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse! Jeg har akkurat vært med på et webinar hvor resultatene fra en ny livskvalitetsundersøkelse ble presentert. Et av funnene der var at livskvalitet øker med alder, det vil si at unge rapporterer forholdsvis lavere grad av livskvalitet enn eldre. Det er viktig å adressere dette. Samtidig ser man at grupper som er rammet av utenforskap, for eksempel i form av mangel på arbeid og meningsfull aktivitet og dårlig økonomi, som rapporterer dårligere livskvalitet. Det er et spørsmål om dette statsbudsjettet er til hjelp for disse, kommenterer Hoxmark. 

Individuell jobbstøtte (IPS) - økning og til unge

Som ledd i en inkluderingsdugnad foreslår regjeringen å styrke oppfølgingen av personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer med 50 mill. kroner i 2021. Dette skjer over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett. Satsingen innebærer også iverksettelse av forsøk med individuell jobbstøtte for unge, IPS-ung. Dette er med på å styrke tilbudet til unge mottakere av arbeidsavklaringspenger. Regjeringen skriver også at det er ønskelig å få IPS-virksomheter til å gi et tilbud til personer med rusmiddelproblemer i 2021.

For 2020 ble det samlet bevilget 44 mill. kroner til arbeid og helse over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Denne bevilgningen foreslås videreført med 42,9 mill. kroner i 2021. 

Rask psykisk helsehjelp legges om

Regjeringen foreslår å legge om tilskuddsordningen for Rask psykisk helsehjelp for å legge til rette for at kommuner etablerer ordningen. Omleggingen skal skje gradvis over en treårsperiode, og for 2021 foreslår regjeringen å omprioritere 10 millioner kroner i budsjettet for å øke kapasiteten i opplærings- og utdanningspakken for Rask psykisk helsehjelp til dette formålet. Målet er å stimulere til at flere kommuner oppretter tilbudet enn det rammene for tilskuddsordningen muliggjør i dag.

– Savner større satsing på Housing first 

I 2020 ble det bevilget 210 mill. kroner til utvikling av tilbud til mennesker med behov for langvarig og sammensatt oppfølging. Det foreslås å bevilge i nærheten av det samme (215 mill. kroner) til dette formålet i 2021. 

Anne B. G. Fjelnseth, som jobber med Housing First i NAPHA, kunne ønsket det ble bevilget mer til dette området. 

– Housing First går på tvers av flere tjenester: rus, psykisk helse, fattigdom, arbeidsinkludering og brukermedvirkning. Jeg hadde derfor håpet at det skulle dryppe mer å denne posten. Det trengs mer støtte for å løfte dette opp til å bli et nasjonalt prosjekt, slik det er i mange andre europeiske land. Det har kommet mange flere Housing first team i kommunene de siste årene, noe som bidrar til at det er behov for støtte til opplæringsprogram. sier Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth, faglig rådgiver i NAPHA.

 

 

NAPHA har plukket ut og sett på noen relevant poster i budsjettforslaget.

Kommenter:

Mer om

statsbudsjettet selvmordsforebygging housing.first individuell.jobbstøtte.(ips) act-.og.fact-team nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen