Turid Møller Olsø

Turid Møller Olsø

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: turid.m.olso@samforsk.no
Telefon: +47 90 68 16 06

 

Utdanning

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier, har hovedfag i Helsefag fra NTNU, og mastergrad i Kunnskapsledelse fra Nord Universitet. Jeg har også veilederutdanning.

Erfaring

Jeg har jobbet i NAPHA siden 2010. Før dette jobbet jeg mange år i spesialisthelsetjenesten; både i akuttavdeling, utredningsavdeling, intermediæravdeling og ved DPS. I tillegg til har jeg vært involvert i praksisnær forskning både i kommuner, oppsøkende samhandlingsteam, DPS og sykehus. En periode jobbet jeg med doktorgradstudier om RoP-lidelser.

Arbeidsoppgaver i NAPHA

I NAPHA har jeg hele tiden jobbet mye med nettsiden napha.no. I dag er jeg faglig rådgiver med fagredaktørfunksjon. Jeg har tidligere jobbet i regionale team, med ACT/FACT opplæringen og med ulike kartlegginger og høringsuttalelser.

 

Artikler fra Turid Møller Olsø på Napha.no:

Nytt kommunalt recoverynettverk
Lav terskel - høy kvalitet
Alminnelighetens potensial
Individuell tilnærming hjelper
Gir råd om ACT og recovery
Et opplæringsprogram som fremmer bedringsprosesser
Hjelperelasjoner i ACT-team
Oppsummerende forskning om recovery
Et verktøy for å utvikle recovery-orientert praksis
Samarbeidsrutiner fremmer gode rehabiliteringsprosesser
Gode erfaringer med deltakerbasert forskning
Sosial inkludering i Japan og Sverige
Forskning som utforsker lokal kunnskap
En strategi for samhandlingsforskning og innovasjon
Recoverymodeller og opplæringsprogram
Recovery-historikk, begrep og perspektiver
Evaluering av SEPREP UNG
Erfaringskonsulenters perspektiver på psykiske problemer
Usynlig kunnskap i brukerfortellinger
HelseOmsorg21 - et kunnskapsløft for kommunene
Norsk-dansk samarbeid om psykososial rehabilitering og recovery
Internasjonale anbefalinger for lokalbaserte psykisk helsetjenester
En fagrolle i endring
Å være inne samtidig - nøkkelen til god samhandling
Holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda
Erfaringer med brukerinvolvering i forskning
Erfaringer med å stå på venteliste
Brukererfaringer med psykisk helsetjenester- en internasjonal oppsummering
Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud
Et liv på vent
Erfaringer med selvhjelp og hjelpsomme andre
Hvordan lykkes med å implementere recoverypraksiser?
-Ikke i mål med Recovery enda
Samhandling undersøkt i ny studie - hva er viktig for recovery?
Etablerer praksisfellesskap for å implementere recovery
Skal du gi oppfølging via telefon? Her er noen tips!
15 råd for oppfølging over telefon
Digitale læringsressurser om selvmordsforebygging
Anbefaler proaktiv psykososial oppfølging under koronakrisen
Kontaktskapende tiltak kan hindre stigmatisering
Ut av faglig isolasjon med digitale praksisfellesskap
Sju prinsipper i et helhetlig tjenestetilbud
På vei ut av sikkerhetspsykiatrien
Erfaringskompetanse i tjenestene - hva er viktig for å lykkes?
Parkvænget er et botilbud som har som mål å understøtte beboernes bedringsprosesser
FACT i England- et fleksibelt alternativ til ACT
Evalueringsinstrumenter om recovery
Recoveryorienterte praksiser