Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter – nøkler for å lykkes

Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter – nøkler for å lykkes

Publisert: 21. juni 2013

Ledelsesforankring og brukermedvirkning er to viktige kriterier for å lykkes med samhandlingsprosjekter.

suksess__1957671-142056-
Bakgrunn
  • Helsedialog er et program for samhandling mellom KS og Helse Sør-Øst RHF, som siden starten i 2006 har vært i tråd med innholdet i samhandlingsreformen. I perioden 2007 - 2011 ble det bevilget økonomisk støtte til 156 samhandlingsprosjekter.
  • Oppdragsgiver ønsket å kartlegge hva som er gjort og hvilke resultater som er oppnådd. Man ville identifisere hvilke faktorer som hemmer og fremmer arbeidet, og hva man kan lære av de prosjektene som har lykkes best. Erfaringene fra disse prosjektene er viktige i det videre arbeidet med implementering av samhandlingsreformen.
Metoder

Det er benyttet:
•    Metodetriangulering med spørreundersøkelse.
•    Dialogkonferanse med bruk av Appreciative Inquiry /Aksepterende Intervju (AI). Dette er en utviklingsmetode hvor man utforsker de beste erfaringene som er gjort innenfor et område, for å finne nøkler til hva som fungerer og hvorfor.

Spørreundersøkelsen ble utviklet spesielt for prosjektene i Helsedialogprogrammet. Dette ble gjort fordi det manglet ferdige måleverktøy som var egnet til å utforske denne populasjonen av komplekse samhandlingsprosjekter.

Det innebærer at data for validitet og reliabilitet ikke finnes. Det faktum at funnene fra spørreundersøkelsen i stor grad ble bekreftet i dialogkonferansen, samt underbygges av forskning og litteratur om forbedring, styrker imidlertid tilliten til funnene.

Ved å sammenligne de beste prosjektene ut fra måloppnåelse med resten av utvalget, og med den delen av utvalget som hadde lykkes i liten grad, fant man viktige forskjeller på nøkkelområder innen samhandling.

De beste prosjektene ble invitert til en dialogkonferanse for å utdype erfaringene innenfor disse områdene. På dialogkonferansen brukte man AI.

Intervjuer og fremlegg i plenum, samt sitater fra deltakernes dialoger og diskusjoner, ble referatført og presentert som sammendrag på de utvalgte nøkkelområdene, uten vurderinger og tolkninger fra de som undersøkte.

Mer om

brukermedvirkning faglig.kvalitet samhandling evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen