Psykologer i kommunene - er forankringen av stillingene god nok?

Psykologer i kommunene - er forankringen av stillingene god nok?

Publisert: 31. mars 2014.   Endret: 13. juni 2017

Vellykket bruk av psykologressursene og godt kommunalt samarbeid forutsetter tydelige ledere, med kapasitet og myndighet til å følge opp og avklare prinsipielle spørsmål, ifølge AFI.

kvinne som lager graf

BEDRE UTNYTTELSE: AFI påpeker at det er viktig å utnytte de statlig finansierte utviklingsmidlene, som tilskuddsordningen til psykologer i kommunen representerer. (Ill.foto:www.colourbox.com)

BEDRE UTNYTTELSE: AFI på...
Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten
  • Helsedirektoratet etablerte i 2008 en tilskuddsordning hvor kommuner kunne søke om midler til å ansette psykolog i kommunen.
  • Tilskuddet skulle brukes til etablering av nye psykologstillinger i kommunehelsetjenesten innenfor rammen av en av fire ulike organisasjonsmodeller.
  • Artikkelen baserer seg på rapporter fra hhv. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Folkehelseinstituttet (FHI) og Sintef teknologi vedrørende satsningen på psykologer i kommunen.
Metode
  • Folkehelseinstituttets rapport baserte seg på strukturerte telefonintervju med 100 kommunepsykologer.
  • Arbeidsforskningsinstituttets brukte et tredelt design på studien, måloppnåelsesanalyser basert på kommunenes egne rapporteringer, nettbasert spørreundersøkelse av psykologer ansatt i kommunen, samt casestudie av åtte kommuner tilknyttet modellutprøvingen.
  • Sintef gjennomførte en spørreskjemaundersøkelse blant alle psykologer i kommunene, samt registerdata.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid organisering.av.tjenester lavterskeltilbud evalueringer psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen