Bruker- og interesseorganisasjoner

Oversikt over relevante bruker- og interesseorganisasjoner innen psykisk helsearbeid for voksne


ADHD-foreningen - Frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende

A-larm - Landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet

Ananake - Norsk OCD forening - Brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser

Autismeforeningen - Om autisme og Asperger syndrom

Angstringen – Angstringer er selvhjelpsgrupper arrangert for og av mennesker med angst.

ATROP Støtte & ettervernsenter - en brukerorganisasjon for enkeltmennesker og familier som har opplevd avhengighet, traumer, rus og overgrep, eller som sliter med psykisk helse.

Aurora - Ideell og politisk støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Barn av rusmisbrukere - For barn og voksne med foreldre eller andre nærpersoner som har eller har hatt et rusproblem. Chat, kurs, nettverk, kurs og foredrag.

Bikuben -regionalt brukerstyrt senter

Bipolarforeningen - For mennesker som har en bipolar lidelse, deres pårørende, fagpersoner m.fl.

Blå Kors - Tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet

Brukersnakk - Forum for pasienter, pårørende og fagfolk for utvikling av psykisk helsearbeid

Erfaringssentrum- interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter

FFO - Jobber for likestilling og deltakelse for funksjonshemmede

FHN - Forbundet for human narkotikapolitikk er en brukerorganisasjon som jobber for å påvirke norsk narkotikapolitikk og rusbehandling.

Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som henter inn og presenterer barn og unges kunnskap og erfaringer. Forandringsfabrikken har de siste 8 årene blitt mye brukt som kunnskapsleverandør av barn og unges perspektiv på områder som oppvekst, skole, psykisk helse, barnevern, politi og rettsystemet .

(NB! Våren 2022 er det satt sterkt kritisk lys på Forandringsfabrikkens arbeidsmetoder. BUFDIR har initiert en ekstern granskning av Forandringsfabrikken. Flere aktører, blant annet Oslo Kommune og Trondheim Kommune har i etterkant av dette innstilt alt samarbeid med Forandringsfabrikken). 

Frivillighet Norge - interesseorganisasjon for frivillig sektor

Hjelpekilden Norge - En organisasjon som arbeider med informasjon om isolerte trossamfunn, med spesiell fokus på barns oppvekstvilkår.

Hvite Ørn - medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester

Ivareta - pårørende berørt av rus - Norges største pårørendorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige.

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling- KBT

KS - Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon

Landsforeningen for barnevernsbarn - en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) - en medlemsbasert interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen i samfunnet.

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LFB - Landsforeningen for barnevernsbarn

LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord.

LMS - Landsforbundet mot stoff er en pårørendorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige

LPP - For alle som er pårørende til en som er psykisk syk

MARBORG - En brukerorganisasjon på rusfeltet

Mental Helse - Medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykisk helseproblemer, pårørende og andre

Mental Helse Ungdom - Medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år

Norsk fosterhjemsforening - En landsdekkende interesseorganisasjon som jobber for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.

OBF - Organisasjon for barnevernsforeldre

proLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen - Arbeider for bedre vilkår for alle som er pårørende.

Retretten - Et gratis tilbud for tidligere alkoholikere, rusmisbrukere, LAR-pasienter og pårørende.

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rådet for psykisk helse -  Frittstående paraplyorganisasjon, med totalt 29 medlemsorganisasjoner

Sagatun - brukerstyrt senter

Spillavhengighet Norge - Frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid med ulike fagmiljøer innen feltet spillavhengighet.

Spiseforstyrrelsesforeningen - Organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser

Stiftelsen SOR - SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter

Støttesenter mot Incest - Brukertilbudet vårt baserer seg på fellesskap, gjensidig støtte, solidaritet og vennskap

Voksne for barn – Ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse

Vårres- brukerstyrt senter

Wayback - En ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet

We shall overcome - Bruker - og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen