Å ha individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator gir opplevelse av god kontinuitet

Å ha individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator gir opplevelse av god kontinuitet

Nyhet / Publisert: 03. april 2024.   Endret: 04. april 2024

Kombinert med en god behandlerrelasjon tyder funn, i SINTEF-rapporten om nasjonal bruker- og pasientundersøkelse blant voksne, på at disse koordineringstiltakene virker. Likevel oppgir kun 20 prosent av de som svarte på undersøkelsen at de har et eller flere av dem.

Samarbeid og koordinering

VIDEREUTVIKLING: Helsedirektoratets formål med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om hvordan voksne opplever behandlingstilbudene, og å bruke denne kunnskapen til å videreutvikle tilbudet og de nasjonale pasientforløpene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

VIDEREUTVIKLING: Helsedirekto...
Rapporten tar for seg disse åtte ulike temaene: 

1. Demografiske kjennetegn og karakteristika ved behandlingen og opplevelse av egen helse 
2. Diagnoser (selvrapporterte) og omfang av psykisk helse- og rusutfordringer 
3. Helsetjenestebruk ved ulike diagnoser og omfang av utfordringer 
4. Bruk og fornøydhet med videokonsultasjon i behandlingen *
5. Grad av brukermedvirkning, samhandling og oppfølging av somatisk helse 
6. Behandlerrelasjon/ terapeutisk relasjon 
7. Opplevelse av kontinuitet i det samlede tjenestetilbudet 
8. Tilfredshet og utbytte av behandlingen 

Ytterligere informasjon om respondentene:

Populasjonen ble trukket fra Norsk pasientregister og defineres som alle pasienter (18 år og eldre) som har mottatt poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling i månedene februar, mars og april 2023. Totalt svarte 33 457 personer på undersøkelsen. (Av disse var 21 346 pasienter i psykisk helsevern, 3 199 i TSB og 8 912 pasienter hos avtalespesialist). 

Mer om

nyheter samhandling sintef pasient undersøkelse psykisk.helsevern tsb avtalespesialist

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen