Petter Dahle

Petter Dahle

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: petter.dahle@napha.no
Telefon: 41104258

Jeg er utdannet sosionom med cand.mag.-grad i psykisk helsearbeid og en mastegrad i styring og ledelse. Jeg har bred arbeidserfaring fra de kommunale helse- og sosialtjenestene - både i fagstillinger og som leder. I tillegg til rus- og psykiskhelsefeltet har jeg arbeidet med boligsosialt arbeid, integrering av flyktninger og innvandrere, fattigdomsbekjempelse, vanskeligstilte på boligmarkedet og marginaliserte unge. Jeg har også arbeidet i akuttpsykiatrien og internasjonalt humanitært arbeid.

Jeg har vært involvert i flere av NAPHAs satsninger og deltar for tida i ulike nasjonale og regionale arbeidsgrupper og nettverk. Jeg har i NAPHA temaansvar for bolig og ROP, og er prosjektleder for Housing First. Jeg er også prosjektleder for vårt regionale arbeid i Øst-Norge.

Artikler fra Petter Dahle på Napha.no:

Nettverk for økt samarbeid
- Møt brukerne med REKE-prinsippet
Lykkes med gjensidig hospitering
Læring gjennom dialog og refleksjon
Satser på Housing First for bostedsløse
Innretter tjenestene etter brukernes behov
Ekspertkonferanse om rus og psykiske lidelser
Fakta om narkotiske stoffer
Opptrappingsplanen for rusfeltet
Mennesker med alvorlig psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud
Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
15 års erfaring med bofellesskap i Bergen
Rapport om botilbud
Idéhefte om boligarbeid
Bostedsløse i Trondheim
Booppfølging og bomiljøarbeid
10 ting forskning har lært oss om rus og avhengighet
Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre et boforhold
Små skritt og gode samtaler
Samhandling krever tid og fellesskap
Renessanse for de hjemløse - nok en drøm?
Fulgte bostedsløse på veien til bolig
Housing First for Europa!
Politisk vilje må til for å bekjempe hjemløshet
Kraftig reduksjon i antall bostedsløse
-Musikkterapi må få raskere utbredelse
Belgisk besøk henter kunnskap om Housing First i Norge
Housing First arbeidere fra nord fikk inspirasjon i Nederland
Mer digitale psykisk helsetjenester møter både glede og bekymring
Brukerpanel inviterer til innbyggersamling om ensomhet
Fagfolk skal fremme tro, håp og optimisme
Recovery får stadig mer plass i boligsosialt arbeid
Legg til rette for fellesskap og samfunnsdeltakelse
Mange som sliter får ennå ikke den hjelpen de trenger
Vi trenger differensierte bo- og tjenestetilbud
Mange godbiter for Housing First- interesserte i tida framover   
BrukerPlan i Bergen kommune
– Vi trenger en revolusjon for å bekjempe bostedsløshet