Nettressurser

I denne artikkelen har vi samlet noen nettsteder som kan benyttes til faglig fordypning. Tips oss gjerne om du kjenner til flere!

Her finner du nettsteder med informasjon om blant annet temaer som recovery, selvmordsforebygging, kriser, vold og traumer. (Foto: colourbox.com)

Her finner du nettsteder med ...

Informasjon om psykiske helseproblemer og rusmidler

Lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid

 • Psykisk helsearbeid – temaside på napha.no
 • Napha.no – nettside med nyheter, praksiseksempler, brukererfaringer og omtale av forskning
 • kommunetorget.no – nettside om planlegging av folkehelsearbeid og rusforebyggende arbeid i kommunene
 • forebygging.no – kunnskapsbase om folkehelse- og rusforebyggende arbeid i kommunene
 • Psykepleierportalen  kunnskapsportal om psykisk helse- og rus

Recovery og erfaringskompetanse

Lavterskeltilbud

Oppsøkende team og samhandling

Arbeid og psykisk helse

Bolig

 • Boligtemaside om boligsosialt arbeid på napha.no
 • Housing First (HF) – temaside om tjenestemodellen Housing First på napha.no
 • Veiviseren – nettportal om planlegging og tjenester i bolig

Vold, traumer og kriser

 • psykososialberedskap.no – nettside psykososial beredskap ved kriger og katastrofer
 • traumebehandling.no – nettside om behandling av traumer
 • traumeforståelse temaside om traumeforståelse
 • voldsveileder.nkvts.no – nettbasert veileder for helse- og sosialtjenestens arbeid med vold i nære relasjoner
 • Dinutvei.no – nettbasert veiviser ved vold og overgrep
 • utveier.no – kunnskapsportal om radikalisering og voldelig ekstremisme
 • plikt.no – nettside om avvergeplikten
 • rusogvold.no – nettside for kompetanseheving om integrert behandling rus og vold
 • MAP – nettside for opplæringsprogrammet MAP (møte med aggresjonsproblematikk)
 • rettentil.no – nettside om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse
 • Veteraner – nettressurs for kompetanseheving om stress- og stressmestring blant veteraner
 • Mennesker til salgs nettressurs om menneskehandel
 • Flykting.net – ressursportal om asylsøkere og flyktninger

Selvmordsforebygging

Barn og unge

Tvang og makt

 • Tvangsforskning.no – nettsted for Tvangsforsk (forskningsnettverk for kunnskapsutvikling om tvang)

Helsepedagogikk

Retningslinjer, veiledere og lovverk

Tjenesteutvikling

Planlegging, organisering og ledelse

 • Brukerplan – temaside for planleggingsverktøyet Brukerplan på napha.no
 • Folkehelseprofiler – nettsted hvor man kan få tilgang til folkehelseprofiler for egen region

Forskning

Nasjonal strategi for forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester

Hvordan komme i gang med forskning?

Forskningsbasert kunnskap

Etikk og personvern

 • REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
 • NSD – Norsk senter for forskningsdata

Finansiering

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen